Translate

вівторок, 5 грудня 2017 р.

“Права людини: від витоків до сьогодення”

“Права людини: від витоків до сьогодення”
(до Всесвітнього дня прав людини)
    10 грудня святкують Міжнародний день прав людини. Це свято було засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше (10 грудня 1948 року) ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини. 
    Цей день щорічно відзначається як Всесвітній день захисту прав людини.

    Загальна декларація прав людини закріплює:
- рівність людей — всі люди народжуються вільними і рівними у правах;
- недискримінація за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії й за іншими ознаками;
- право кожного на життя, свободу і особисту недоторканість;
- заборона рабства і работоргівлі;
- заборона тортур або жорстокого поводження;
- право кожного на правосуб’єктність;
- рівність всіх перед законом;
- право на звернення до суду;
- заборона довільних арештів;
- презумпцію невинності і заборону зворотної сили кримінального закону;
- право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання;
- право на громадянство;
- право на вступ до шлюбу;
- право володіти майном;
- право на свободу переконань;
- право на мирні збори;
- право на участь в управлінні суспільними і державними справами;
- право на працю та інші права і свободи людини.
    Також цей День є безумовним нагадуванням про те, що кожен громадянин своєї країни, чи то політик, державний діяч, чи то правник або лікар, виконуючи покладені на нього функції повинен працювати у першу чергу в ім’я людини.
    Загальна декларація прав людини створила правову базу для подальшої еволюції концепції прав людини, а на основі її положень 28 червня 1996 року прийнято Основний закон – Конституцію України, у якій проголошені життєво важливі права громадян: на працю, на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, соціальний захист, соціальне страхування тощо.
    Указом Президента України від 08.12.2008 року №1149 започатковано Всеукраїнський тиждень права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.

 
67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
К 65
    Конституція України : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 56 с.

         У виданні представлена Конституція України.
    Конституція України ухвалена і введена в дію Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Складається з преамбули та 14 розділів. У преамбулі підкреслюється, що ВР України ухвалює цю Конституцію — Основний Закон України від імені українського народу — громадян України всіх національностей.
 У розділі «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» закріплено широкий спектр прав і свобод людини й громадянина, що охоплює всі без винятку права і свободи, які демократ. світ. спільнотою прийнято вважати за відповідні гуманістичні стандарти в цій сфері суспільного і державного життя

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
Д 28
    Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення  / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. - Житомир : Рута, 2010. - 865 с. : [32] с.
    Це видання, підготовлене Редакційною радою Асоціації народних депутатів України, є документально-публіцистичною розповіддю про прийняття Декларації про державний суверенітет України у липні 1990 року безпосередніх учасників цієї вікопомної події. До книги включені усі документи, що стосуються процесу прийняття Декларації — законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх обговорення і постатейного прийняття, поіменні голосування, — а також аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів Української РСР ХІІ-го скликання Верховної Ради УРСР (І скликання Верховної Ради України). Розповідь про прийняття Декларації ілюструється ексклюзивними фотографіями, зробленими у залі пленарних засідань. Книга призначена для широкого кола читачів: політиків, істориків, дослідників, журналістів, студентської та учнівської молоді, допитливих, патріотичних читачів — усіх, хто цікавиться сучасною історією України, історією її боротьби за незалежність, свободу, демократію. Повний комплект документів та свідчення творців Декларації утворюють об’єктивну та всеохоплюючу картину процесу прийняття Декларації, дають вичерпні відповіді на усі запитання щодо задуму, ідей, цінностей та змісту Декларації про державний суверенітет України. Випуск книги «Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення» присвячується 20-й річниці прийняття цього історичного акта (16 липня 1990 року).


67.9(4УКР)3 / 34С(С2)
З-19
    Закон України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  : за станом на 20 берез. 2002 р. / Верхов. Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2002. - 13, [2] с.
    Дане видання містить текст Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".67.5 / 341
 З-14
    Загальна декларація прав людини / Укр. Правн. Фундація. - Київ : Право, 1995. - 12 с.
    Загальна декларація прав людини прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.67.9 / 341
К 64
    Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні  / М-во юстиції України. - Київ : [б. в.], 2006. - 176 с.
    Це видання є реальним інструментом впровадження в український правопорядок, і передусім в українське судочинство, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини, ще одним практичним кроком до утвердження в Україні верховенства права.67.5 / 341
К 64
    Конвенція про права дитини . - Київ : Українська Правнича Фундація : Право, 1995. - 31 с.
    Для цілей цієї Конвенції дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної дитини, вона не досягає повноліття раніше.

67.5 / 341
П 68
    Права людини : міжнародні договори України, декларації, документи / [упоряд. Ю. К. Качуренко] ; переднє слово Л. Кравчука. - 2-ге вид. - Київ : Наукова думка, 1992. - 198, [2] с.
    До збірника включено тексти ратифікованих Україною міжнародних договорів, що регламентують дії та співробітництво держав по забезпеченню і захисту основних прав і свобод людини.
67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
А 72
    Антонович, М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини  : теорія і практика : [монографія] / Мирослава Антонович. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. - 382, [1] с.
    У монографії аналізується участь України в міжнародно-правовій системі захисту прав людини з точки зору розвитку прав людини в Україні в контексті розвитку міжнародного права, відповідності українського законодавства міжнародно-правовим нормам щодо прав людини, а також практики застосування цих норм міжнародними та національними контрольними і правозахисними органами. Розглядається участь України у всесвітніх та регіональних міжнародних правозахисних структурах та органах. Для юристів-міжнародників, викладачів, студентів та аспірантів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також практиків, які займаються правозахисною діяльністю .

67.9(4УКР)3 / 34С(С2)
Р12
     Рабінович, П. М. Права людини і громадянина  : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. - Київ : Атіка, 2004. - 462, [1] с.
    Навчальний посібник відображає основні положення сучасної української доктрини щодо прав та свобод людини і громадяни­на та їх гарантій, характеристика яких подається крізь призму відповідних світових і європейських стандартів.
Призначений для студентів вищих юридичних навчальних за­кладів.


 
67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
К61
    Колодій, А. М. Права, свободи та обов`язки людини і громадянина в Україні  : підруч. для вищ. навч. закл. та працівників місц. самоврядування / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Правова єдність, 2008. - 350 с.
    У підручнику розглянута філософська та правова думка щодо ідеї прав, свобод та обов'язків людини в різні історичні епохи, охарактеризовані нормативно-правові акти, що закріплювали права людини в умовах середньовіччя, нового і новітнього часу, українські ідеї про права людини.
    На основі Конституції і законодавства України розглянуті правовий статус, конституційні права, свободи та обов'язки, міжнародний і національний механізми реалізації прав і свобод людини та громадянина, роль судових і правоохоронних органів у такому механізмі тощо.
Підручник призначений для студентів, слухачів та курсантів юридичних навчальних закладів, а також науково-педагогічного складу. Він буде корисним учням коледжів, гімназій, спеціалізо­ваних юридичних шкіл та усім тим, хто цікавиться проблемами теорії та практики реалізації прав людини.
     Серед інших проблем, які вирішує народ України, однією із найгостріших є проблема здійснення прав людини та громадянина. Для того щоб у повному обсязі реалізувати права, свободи та обов'язки людини і громадянина, необхідно їх знати. Дослідження та вивчення прав, свобод та обов'язків людини і є предметом цього підручника.

67.99(4УКР) / 34С(С2)
О-75
    Основи держави і права України  : підручник / [В. Л. Ортинський та ін.]. - Київ : Знання, 2008. - 583 с.
    У підручнику розглянуто поняття, ознаки, завдання, роль і функції держави та права, систему права, правові відносини, питання правопорушення і юридичної відповідальності. Висвітлено такі галузі права, як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне, а також основи сімейного, фінансового, земельного й екологічного права та основи правового регулювання підприємницької діяльності з охопленням правоохоронної, судової та правозахисної діяльності. Окремий розділ y "Основи держави і права України: Підруч. " - Ортинський В.Л. присвячено конституційній, цивільній, господарській, адміністративній та кримінальній процесуальній діяльності й адміністративному судочинству.
    Для студентів неюридичних спеціальностей ВНЗ та широкого загалу.

67.9 / 341
Г64
    Гом'єн, Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гом'єн. - Київ : Фенікс, 2006. - 191 с.
    Висловлені в даному путівнику думки є суто авторськими, і Рада Європи не несе за них відповідальність. Видання не можна вважати таким, що дає правовим документам, які в ньому згадуються, офіційне тлумачення, спроможне створювати зобов’язання правового характеру для урядів держав-членів, статутних органів Ради Європи або будь-якого органу, заснованого на підставі Європейської конвенції з прав людини.

67.9 / 341
П 81
     Пронюк, Н. В.  Сучасне міжнародне право : навч. посіб.  / Н. В. Пронюк. - 2-ге вид., змінене та допов. - Київ : КНТ, 2010. - 280 с.
    Навчальний посібник з міжнародного права підготовлено для курсантів, студентів і слухачів денної та заочної форми навчання з екстернату, які вивчають навчальну дисципліну "Міжнародне право", покликаний допомогти їм при вивченні загальної та особливої частин, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національних і міжнародно-правових документів у цій сфері.

Немає коментарів:

Дописати коментар