Translate

середа, 23 лютого 2022 р.

Правові новинки зими

Право створюється суспільством, а закон – державою.

  У сучасних умовах становлення України як правової держави зростає потреба суспільства у правовій інформації. Складова частина правової освіти населення – самоосвіта громадян з питань держави і права. В умовах швидкої зміни інформації, особливо з питань права, важливу роль у забезпеченні конституційних прав громадян на отримання цієї інформації відіграють бібліотеки.
  Центр правової інформації Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка систематично поповнюється популярною літературою з юриспруденції та права. Для ознайомлення пропонуємо до вашої уваги віртуальну книжкову виставку "Правові новинки зими".
  Виставка розрахована на широке коло читачів, а також викладачів навчальних закладів юридичних напрямів, студентів і людей, що цікавляться темою законодавства України й міжнародними правовими відносинами. 

342.9(477)
А 31
  Адміністративна юрисдикція: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. Сергія Валерійовича Пєткова ; [авт. кол.: Н. О. Армаш та ін.]. – Київ : КНТ, 2021. – 179, [1] с.
  У роботі окреслено проблематику дефініції понять "злочин" і "проступок", розглянуто правові проблеми їх юридичних складів; на підставі аналізу норм адміністративного та кримінального законодавства запропоновано критерії відмежування адміністративних правопорушень від однорідних кримінальних правопорушень; проаналізовано наукові позиції правознавців у досліджуваній сфері: теоретично обґрунтовано думку, що адаптація законодавства України до законодавства ЄС, прагнення України стати демократичною, правовою державою вимагає певних змін правової системи загалом і, відповідно, адміністративного та кримінального права як її складової; актуальність відмежування адміністративних проступків від злочинів пов'язана з дотриманням положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини та практики Європейського суду з прав людини; адміністративний проступок відрізняється від злочину за сукупністю всіх фактичних ознак протиправного діяння: об'єктом, об'єктивною стороною, суб'єктом та суб'єктивною стороною; з'ясовано критерії розмежування понять "злочин" і "проступок" у європейських країнах; визначено основні проблемні питання чинного законодавства у частині, що стосується розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності.
  Дослідження розраховане на широке коло читачів, які цікавляться наукою про правопорушення – деліктологією: суддів, адвокатів, прокурорів, учених- правознавців, студентів та курсантів юридичних навчальних закладів.

  342.5(477)
  Д 36
  Державна служба: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2021. – 162 с.
  У роботі окреслено проблематику дефініції понять "злочин" і "проступок", розглянуто правові проблеми їх юридичних складів; на підставі аналізу норм адміністративного та кримінального законодавства запропоновано критерії відмежування адміністративних правопорушень від однорідних кримінальних правопорушень; проаналізовано наукові позиції правознавців у досліджуваній сфері: теоретично обґрунтовано думку, що адаптація законодавства України до законодавства ЄС, прагнення України стати демократичною, правовою державою вимагає певних змін правової системи загалом і, відповідно, адміністративного та кримінального права як її складової; актуальність відмежування адміністративних проступків від злочинів пов'язана з дотриманням положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини та практики Європейського суду з прав людини; адміністративний проступок відрізняється від злочину за сукупністю всіх фактичних ознак протиправного діяння: об'єктом, об'єктивною стороною, суб'єктом та суб'єктивною стороною; з'ясовано критерії розмежування понять "злочин" і "проступок" у європейських країнах; визначено основні проблемні питання чинного законодавства у частині, що стосується розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності.
  Дослідження розраховане на широке коло читачів, які цікавляться наукою про правопорушення – деліктологією: суддів, адвокатів, прокурорів, учених-правознавців, студентів та курсантів юридичних навчальних закладів.

  343.8
  З-12
  Забезпечення прав і свобод людини у процесі виконання кримінальних покарань : навч.-метод. посіб. / Акад. держ. пенітенціар. служби ; [уклад. Л. Г. Остапчук]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2021. – 147 с.
  У навчально-методичному посібнику містяться короткі методичні рекомендації, тематичний план навчальної дисципліни, програма курсу, плани семінарських і практичних занять, рекомендації з їх підготовки, запитання для самоконтролю, завдання для індивідуальної та самостійної роботи, глосарій термінів і рекомендована література.
  Посібник розрахований для підготовки фахівців, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність", а також для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

 
342.7(477)
З-38
  Захист власності та охорона культурної спадщини: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2021. – 179, [1] с.
    У роботі окреслено проблематику дефініції понять "злочин" і "проступок", розглянуто правові проблеми їх юридичних складів; на підставі аналізу норм адміністративного та кримінального законодавства запропоновано критерії відмежування адміністративних правопорушень від однорідних кримінальних правопорушень; проаналізовано наукові позиції правознавців у досліджуваній сфері; теоретично обґрунтовано думку, що адаптація законодавства України до законодавства ЄС, прагнення України стати демократичною, правовою державою вимагає певних змін правової системи загалом і, відповідно, адміністративного та кримінального права як її складової; актуальність відмежування адміністративних проступків від злочинів пов'язана з дотриманням положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини та практики Європейського суду з прав людини; адміністративний проступок відрізняється від злочину за сукупністю всіх фактичних ознак протиправного діяння: об'єктом, об'єктивною стороною, суб'єктом та суб'єктивною стороною; з'ясовано критерії розмежування понять "злочин" і "проступок" у європейських країнах; визначено основні проблемні питання чинного законодавства у частині, що стосується розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності.
  Дослідження розраховане на широке коло читачів, які цікавляться наукою про правопорушення – деліктологією: суддів, адвокатів, прокурорів, учених-правознавців. студентів та курсантів юридичних навчальних закладів.


 
342.7(477)
К 18
  Камінська Н. В. Забезпечення прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади та євроінтеграції : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох. – Київ : КНТ, 2021. – 261, [2] с.
  Монографія являє собою комплексне дослідження забезпечення прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. Підкреслено особливості їх реалізації в сучасних умовах децентралізації влади та євроінтеграції України, низки інших зарубіжних держав. При цьому важливе місце відводиться гарантіям реалізації прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, чинних міжнародно-правових і європейських стандартів у цій сфері, потребі гармонізації національного законодавства тощо.

  349.3(477)
  П 25
  Пенсійне забезпечення: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2021. – 151, [1] с.

  У роботі окреслено проблематику дефініції понять "злочин" і "проступок", розглянуто правові проблеми їх юридичних складів; на підставі аналізу норм адміністративного та кримінального законодавства запропоновано критерії відмежування адміністративних правопорушень від однорідних кримінальних правопорушень; проаналізовано наукові позиції правознавців у досліджуваній сфері; теоретично обґрунтовано думку, що адаптація законодавства України до законодавства ЄС, прагнення України стати демократичною, правовою державою вимагає певних змін правової системи загалом і, відповідно, адміністративного та кримінального права як її складової; актуальність відмежування адміністративних проступків від злочинів пов'язана з дотриманням положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини та практики Європейського суду з прав людини; адміністративний проступок відрізняється від злочину за сукупністю всіх фактичних ознак протиправного діяння: об'єктом, об'єктивною стороною, суб'єктом та суб'єктивною стороною; з'ясовано критерії розмежування понять "злочин" і "проступок" у європейських країнах; визначено основні проблемні питання чинного законодавства у частині, що стосується розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності.
  Дослідження розраховане на широке коло читачів, які цікавляться наукою про правопорушення – деліктологією: суддів, адвокатів, прокурорів, учених-правознавців. студентів та курсантів юридичних навчальних закладів.

  340
  П 68
  Правознавство : навч. посіб. / [Р. В. Алієв та ін.] ; за заг. ред. С. В. Пєткова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – 359, [1] с.
  Навчальний посібник "Правознавство" спрямований на формування цілісного уявлення про теоретичні надбання у сфері права. Авторами проаналізовано значний обсяг теоретичного матеріалу, а також стан сучасного національного законодавства.
  Видання буде корисним для здобувачів як спеціальності "Право", так і інших спеціальностей. Матеріал навчального посібника стане у пригоді й аспірантам, викладачам та широкому колу фахівців.


 

  341
  С 40
  Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини : посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленко, Л. О. Фоміна ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юридич. ф-т, Каф. міжнар. і європей. права. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2021. – 460, [2] с. 

  У посібнику зосереджено увагу на ключових питаннях сучасного міжнародного публічного права і міжнародного захисту прав людини, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право". Посібник складається з двох частин: "Міжнародне публічне право", що містить 21 тему, і "Міжнародний захист прав людини", що містить 16 тем, викладених у чіткій послідовності відповідно до Програми вступного випробування. У "Міжнародному публічному праві" у простій та доступній формі висвітлено поняття, юридичну природу та сферу дії сучасного міжнародного права, охарактеризовано систему і структуру міжнародного публічного права та його складові, з'ясовано співвідношення міжнародного публічного і національного права, охарактеризовано основні галузі міжнародного публічного права. У "Міжнародному захисті прав людини" охарактеризовано універсальні й регіональні міжнародні акти в галузі захисту прав людини. Приділено увагу спеціалізованим органам та інституціям універсального й регіонального характеру, до компетенції яких віднесено захист прав означених осіб. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо розгляду конкретних справ та акцентовано увагу на значенні прийнятих ним рішень.
  Розраховано на студентів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного публічного права та міжнародного захисту прав людини. Попереднє (3-тє) видання побачило світ у 2020 році.


  342.7(477)
  С 25
  Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні / [уклад.: С. В. Пєтков, Р. В. Алієв, О. О. Іляшко]. – Київ : КНТ, 2021. – 255, [1] с.
  У виданні упорядники зібрали у хронологічній, історичній послідовності національні нормативно-правові акти щодо права на свободу пересування та вільного вибору місця проживання в Україні, забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, забезпечення прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій території України.

 

  342.5(477)
  С 89
  Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності. особливості розвитку : [монографія] / [В. С. Бігун та ін.] ; за ред. І. Б. Усенка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Міжнар. асоц. істориків права. – Київ : Наукова думка, 2014. – 501 с.
  Монографічне дослідження присвячене одній із найактуальніших проблем історії держави і права України. У контексті новітніх досягнень юридичної науки розглядаються сутність, зміст і конкретно-історичні форми здійснення судової влади у державах і подібних до них утвореннях, які в різний час існували на території сучасної України.
  Аналіз історико-правової реальності тісно пов'язується з еволюцією теоретичних і суспільно-політичних поглядів на призначення правосуддя й судової влади.
  Звертається особлива увага на історичний досвід, який доцільно врахувати у процесі сучасної судової реформи в Україні.
  Монографія розрахована на широке коло науковців, викладачів, аспірантів, студентів, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами судової влади.

  343(477)
  Т 98
  Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Загальна частина : посіб. для підготовки до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2021. – 236, [2] с.
  Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу "Кримінальне право України" (Загальна та Особлива частини) з урахуванням змін та доповнень, внесених до КК України станом на 1 січня 2021 року. У ньому надаються стислі відповіді на питання, які виносяться на заліки, курсові та державні іспити (атестацію) з цієї дисципліни. У підрядкових посиланнях до окремих питань та статей КК наводяться посилання на відповідні рішення Конституційного Суду України, постанови пленумів Верховного Суду України. У тексті посібника надаються посилання на релевантні правові позиції Верховного Суду з питань, які були предметом його розгляду. Наприкінці посібника запропоновано перелік навчальної та монографічної літератури для самостійної підготовки студентів до заліку та іспиту, написання курсових (контрольних) робіт і наукових доповідей.
  Призначений для студентів (слухачів, курсантів) юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів усіх форм навчання. Може бути корисним абітурієнтам, аспірантам, науковим та практичним працівникам, а також вступникам до магістратури при підготовці до правничого ЗНО.


 343(477)
  Т 98
  Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особлива частина : посіб. для підготовки до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2021. – 186, [2] с.

 

  Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу "Кримінальне право України" (Загальна та Особлива частини) з урахуванням змін та доповнень, внесених до КК України станом на 1 січня 2021 року. У ньому надаються стислі відповіді на питання, які виносяться на заліки, курсові та державні іспити (атестацію) з цієї дисципліни. У підрядкових посиланнях до окремих питань та статей КК наводяться посилання на відповідні рішення Конституційного Суду України, постанови пленумів Верховного Суду України. У тексті посібника надаються посилання на релевантні правові позиції Верховного Суду з питань, які були предметом його розгляду. Наприкінці посібника запропоновано перелік навчальної та монографічної літератури для самостійної підготовки студентів до заліку та іспиту, написання курсових (контрольних) робіт і наукових доповідей.
  Призначений для студентів (слухачів, курсантів) юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів усіх форм навчання. Може бути корисним абітурієнтам, аспірантам, науковим та практичним працівникам, а також вступникам до магістратури при підготовці до правничого ЗНО.

  349.2(477)
  Я 77
  Ярошенко О. М. Трудове право та право соціального забезпечення : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. Є. Луценко. – Харків : Право, 2021. – 256, [2] с.
  У посібнику компактно викладено матеріал нормативної навчальної дисципліни "Трудове право та право соціального забезпечення". Посібник може бути корисним абітурієнтам, учням ліцеїв, а також широкому колу осіб, які цікавляться адміністративним правом, процесом, державним управлінням або іншими правовими дисциплінами.

Немає коментарів:

Дописати коментар