Translate

Періодичні видання

    Бюлетень законодавства і юридичної практики України
    Є одним з масових професійних видань України. Видання поширює практичну, наукову та науково-методичну правову інформацію, нормативні акти за предметом регулювання суспільних відносин та практики застосування чинного законодавства. Нормативно-правові акти подаються в кодифікованому стані, супроводжуються зручними пошуковими засобами.    Бюлетень друкує виключно офіційні матеріали. Нормативні акти отримуються в Управлінні комп’ютерних інформаційних систем Верховної Ради України.

    Бюлетень Національної служби посередництва і примирення
    Загальнодержавне офіційне, нормативне, виробничо-практичне, наукове, інформаційне видання, в якому можна знайти багато цікавої та корисної інформації про стан соціально-трудових відносин в Україні.
    На сторінках Бюлетеня НСПП Ви зможете знайти інформацію щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та висвітлення практики їх вирішення, забезпечення сторін соціально-трудових відносин законодавчими та нормативно-правовими актами з питань здійснення примирних процедур, а також про стан соціального діалогу між власниками і працівниками.

    Ваш консультант: земельні, господарські, адміністративні відносини
   
Відомості Верховної Ради України
    Щотижневий нормативний бюлетень, який видається з лютого 1941 року (52 випуски на рік). Зазначений бюлетень виконує завдання відповідно до ст. 139 Регламенту Верховної Ради України «Опублікування, зберігання законів, постанов та інших актів, прийнятих Верховною Радою України».
    Указом Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» бюлетень «Відомості Верховної Ради України» визначено як офіційне джерело оприлюднення нормативно-правових актів, що їх приймає Верховна Рада України.

    Вісник Верховного Суду України
   Загальнодержавне періодичне видання. Друкує статті про діяльність Верховного Суду України, органів суддів. самоврядування, стан і основні напрями судової практики; публікує роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, витяги із судових рішень у цивільних, кримінальних і господарський справах, науково-практичний коментарі чинного законодавства й судової практики, аналізи судової статистики. Постійні рубрики: «На допомогу судді», «Проблеми судово-правової реформи», «Точка зору», «Судова практика й питання вдосконалення законодавства».
    Вісник господарського судочинства
    Журнал є єдиним офіційним виданням України, що подає практику Вищого господарського суду України і практику господарських судів, а також науково-практичні коментарі до неї. Значну частину журналу складають публікації визнаних фахівців із проблем застосування цивільного господарського, фінансового, податкового законодавства, регулювання зовнішньоекономічної діяльності, адміністративного та інших галузей права.

    Вісник Конституційного Суду України
    Загальнодержавне періодичне  видання.
«Вісник Конституційного Суду України» є друкованим органом Конституційного Суду України. Згідно з наказом МОН України від 7 жовтня 2015 року № 1021 його включено до переліку наукових фахових видань.
    У журналі висвітлюється діяльність Конституційного Суду України, публікуються наукові статті, повідомлення, рецензії, анотації, коментарі тощо. 

    Вісник Національної академії правових наук України
   Актуальні питання організації науки, обговорення стану тих галузей, які визначають пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу, роблять найбільший внесок у розвиток соціогуманітарних наук, мають першорядне значення для розроблення і реалізації економічних, соціальних, екологічних, науково-технічних програм.

    Вісник пенсійного фонду України
   Спеціалізований щомісячник інформаційно-аналітичного характеру, спрямованим на висвітлення питань державної політики у сфері пенсійного забезпечення громадян, системного аналізу нормативно – правової бази пенсійної системи, розміщення методичних рекомендацій та практичних пропозицій застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення, висвітлення міжнародного досвіду реформування пенсійних систем, розміщення аналітичних матеріалів та актуальних наукових досліджень пенсійного забезпечення,  актуальні інтерв’ю, коментарі фахівців, судова практика, наукові розвідки, офіційна статистика.

    Законодавство в бібліотеці
    Щомісячний нормативний журнал.
   Головною метою нового періодичного видання є забезпечення бібліотек України повним, систематизованим і актуалізованим законодавством. Видання складається із двох частин: друкованої і електронної. Призначений для огляду і аналізу змін поточного законодавства (нові акти, прийняті зміни, втрата чинності, зупинення дії актів тощо) за період між черговими випусками системи. 

    Держава і право. Юридичні науки
    У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права та інших галузей права, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Журнал інформує також про події наукового життя та юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.


    Місцеве самоврядування
   ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Єдине в Україні практичне видання у сфері місцевого самоврядування. На сторінках журналу - правова аналітика змін законодавства, матеріали з питань застосування органами місцевого самоврядування земельного, бюджетного, антикорупційного, трудового законодавства, децентралізації та реформування влади, управління фінансами та майном територіальних громад, кадрової роботи у місцевих радах, управління комунальними закладами та об’єктами житлово-комунального господарства, обігу інформації. У постійній рубриці "Основи діяльності" розглядаються питання поточної діяльності місцевих рад та їх посадових осіб із зразками нормативно-правових та розпорядчих документів.


    Офіційний вісник України
   В журналі публікуються поточні нормативно-правові акти, які надійшли до Мін'юсту та включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Це:
• закони України,
• постанови Верховної Ради України,
• укази і розпорядження Президента України,
• постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України,
• рішення і висновки Конституційного Суду України,
• зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України,
• міжнародні договори України, що набрали чинності, 
• рішення Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
• акти Міністерства економіки України, що вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України. Також в «Офіційному віснику України» публікуються: 
• оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта,
• резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним,
• рішення Європейського суду з прав людини, 
• регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

    Офіційний вісник Президента України
   Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України» — офіційне видання, метою якого є оперативне і повне забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.
    У бюлетені офіційно публікуються державною мовою акти Президента України, що сприяє впорядкуванню офіційного оприлюднення законів України, чинних міжнародних договорів, укладених від імені України, актів Президента України, забезпеченню регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобіганню перекручення їх змісту, визначенню порядку набрання ними чинності.
   Зміст видання відображають такі основні розділи:
закони України;
міжнародні договори, укладені від імені України;
укази Президента України;
розпорядження Президента України;
діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України.
    Чергові випуски бюлетеня виходять два рази на місяць. Також виходять і спеціальні випуски бюлетеня, кількість яких ненормована, але не впливає на вартість передплати. Всі офіційні документи, які друкуються у спецвипусках інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України», набирають чинності саме з дня їх оприлюднення у цих виданнях.

    Право України
    Загальнодержавне періодичне юридичне видання. На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з:
- актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід;
- конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ;
- практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного, Вищого господарського, Вищого адміністративного судів України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.

    Соціальний захист
    Журнал висвітлює питання працi, зайнятостi, соціального захисту населення

    Український юрист
   «Український юрист» висвітлює широке коло питань юридичного характеру, аналізує найактуальніші проблеми юриспруденції і тенденції розвитку професії.

   
    Юридична наука
   На сторінках видання публікуються наукові дослідження з актуальних питань юридичної науки, верховенства права, загальної теорії права і держави, філософії права, захисту прав людини і громадянина тощо.

   Юридична Україна
    Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 30.06.2004 р. № 3-05/7 журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
    Дане видання пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів, тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.

    Юридичний журнал
    Загальнодержавний науково-практичний фаховий журнал.

Немає коментарів:

Дописати коментар