Translate

вівторок, 14 квітня 2020 р.

Розрахунок середньої зарплати

   Роботодавець, виконуючи рі­шення суду, поновив праців­ника на роботі з одночасною виплатою зарплати за час вимуше­ного прогулу. Під час поновлення працівника було попереджено про наступне звільнення за ч. 1 ст. 40 КЗпП. Чи враховуватиметь­ся виплата за час вимушеного прогулу при обчисленні середньої заробітної плати для виплати вихідної допомоги?
О. Канівець, Запорізька обл.

    Відповідь. Згідно зі ст. 44 КЗпП при припиненні трудового договору з підстав, зазначених, зокрема, у частині першій ст. 40 КЗпП, праців­никові виплачується вихідна допомо­га у розмірі не менше середнього мі­сячного заробітку.

Про середній заробіток за час вимушеного прогулу

   Одержаний працівником за рі­шенням суду про поновлення на роботі середній заробіток є заробітною платою працівника чи ні?
О. Смолянчук, Полтавська обл.

    Відповідь. Основні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудо­вого договору з підприємствами, уста­новами, організаціями усіх форм власності та господарювання, та структуру заробітної плати визначає Закон Ук­раїни «Про оплату праці» (далі — За­кон) і розроблена відповідно до нього Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держав­ного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція).

Обчислення середньої зарплати для виплати вихідної допомоги

    Як обчислити середню заробітну плату для виплати ви­хідної допомоги, якщо перед звільненням працівник перебу­вав у простої не зі своєї вини з одержанням 2/3 тарифної став­ки, був у щорічній відпустці, а та­кож хворів?
О. Шеремета, Київська обл.

    Відповідь. Обчислення середньої заробітної плати для виплати вихід­ної допомоги провадиться відповід­но до п. 2 Порядку обчислення се­редньої заробітної плати, затвер­дженого постановою Кабінету Мініс­трів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок), виходячи з виплат за останні два калейдарних місяці роботи, що передують звільненню.
   Якщо протягом останніх двох ка­лендарних місяців працівник не пра­цював, середня заробітна плата об­числюється виходячи з виплат за по­передні два місяці роботи.

Про виплату допомоги на оздоровлення

    Чи виплачується медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закла­дів охорони здоров'я допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу, якщо щорічну основну відпустку поділено на частини, перша з яких, напри­клад, п'ять календарних днів, а також якщо праців­ник бере основну відпустку за минулі роки?
О. Павличук, м. Одеса

    Відповідь. Згідно зі статтею 8 Закону України «Про оплату праці» умови оплати праці працівників установ й організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

понеділок, 13 квітня 2020 р.

Щодо права на додаткову відпустку за роботу з ненормованим робочим днем

    Чи можна застосувати положення ст. 8 Закону «Про від­пустки» до посадових осіб міс­цевого самоврядування?
В. Грищенко, Полтавська обл.

    Відповідь. За статтею 21 Закону України «Про службу в органах міс­цевого самоврядування» посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка трива­лістю З0 календарних днів, якщо за­конами України не передбачено три­валішої відпустки, з виплатою допо­моги на оздоровлення в розмірі по­садового окладу.

Щодо розміру зарплати медсестри дошкільного навчального заклад

    Працюю медсестрою в дошкільному навчаль­ному закладі понад 10 років. Постійно підви­щую свою кваліфікацію, та попри це отримую зар­плату на рівні мінімальної. Як має оплачуватися пра­ця зазначених фахівців?
О. Куцих, Хмельницька обл.
    Відповідь. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) умови і розміри оплати праці пра­цівників установ і організацій, що фінансуються з бюдже­ту, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Оплата праці медичної сестри стаціонарного відділення

    Медсестра палатна у стаціонарному відділенні лікарні працює за підсумованим обліком робочого часу (по змінах) і через відсутність медично­го персоналу — понад установлену місячну норму робочого часу. Відпрацьовані години понад уста­новлену норму робочого часу за місяць оплачують як замісництво поза межами основної роботи. До­плати до мінімальної зарплати (за відпрацьовані години за основним місцем роботи і за години за замісництвом понад місячну норму робочого часу) не проводять, вважаючи, що таке замісництво вхо­дить до мінімальної зарплати. Чи правомірні дії ад­міністрації закладу?
В. Серанюк, Сумська обл.

    Відповідь. Згідно зі статтею 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також на окремих виробництвах, у цехах, на дільницях, у відді­леннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановленої для такої категорії працівників щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, допускається за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспіл­ковим представником) підприємства, установи, організа­ції запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Про обкладання ПДФО допомоги по вагітності та пологах

    Фізична особа — підпри­ємець одержала допомогу по вагітності та пологах з Фонду соціального страхування України. Чи обкладається така виплата ПДФО і військовим збором?

    Відповідь. Згідно з частиною 1 ст. 19 Закону України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов'язко­ве державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105) право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи — грома­дяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо іншо­го не передбачено міжнародним до­говором України, згода на обов'яз­ковість якого надана Верховною Ра­дою України.

Щодо матеріальної допомоги

    Чи підлягає обкладанню ПДФО та відображенню в податковому розрахунку за фор­мою № 1ДФ матеріальна допо­мога, що надається фізичним особам за рахунок міського бю­джету?

    Відповідь. Згідно з підпунктом 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Ко­дексу до загального місячного (річ­ного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та со­ціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інва­лідністю, на дітей з інвалідністю під час реалізації індивідуальних про­грам реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та поло­гах), винагород і страхових виплат, які одержує платник податку з бю­джетів та фондів загальнообов'язко­вого державного соціального стра­хування та у вигляді фінансової допо­моги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Щодо права на додаткову відпустку за роботу з ненормованим робочим днем

    Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на до­даткову відпустку за роботу з ненормованим робочим днем, час додаткової відпустки, яка надається чорнобильцям, та до­даткової відпустки матерям, які мають двох і більше дітей до 15 років, яка надається понад ос­новну щорічну відпустку?
К. Барабаш, Сумська обл.

    Відповідь. За пунктом 1 Рекомен­дацій щодо порядку надання праців­никам з ненормованим робочим днем щорічної, додаткової відпустки за особливий характер праці, за­тверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7 (зі змінами, далі — Рекомендації), ненормований робо­чий день — це особливий режим ро­бочого часу, який установлюється для певної категорії працівників у ра­зі неможливості нормування часу трудового процесу.

Пенсії буде проіндексовано у травні 2020 року

    1 квітня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 251 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році”, яка регулює питання проведення індексації пенсій у 2020 році.
    Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це – 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

Яка максимальна сума заробітку враховується для обчислення пенсії у 2020 році?

Яку максимальну суму заробітку може бути враховано під час призначення пенсії цього року?

    До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат, отримуваних застрахованою особою після набуття чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з яких згідно із цим Законом було фактично сплачено страхові внески в межах встановленої законодавством максимальної величини заробітної плати (доходу).

вівторок, 7 квітня 2020 р.

Про доплати робітникам за роботу зі шкідливими умовами праці

    Якими нормативними документами слід керуватися для визначення робіт, на яких можуть уста­новлюватися доплати працівникам за шкідливі умови праці?
Я. Гричко, Полтавська обл.

   Відповідь. Згідно зі статтею 7 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон) працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактич­ним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Право на щорічну додатку відпустку за особливий характер праці

    Чи мають право працівники комунального підприємства, які працюють за комп'ютером, на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці? Чи передбачено для цього проводити атеста­цію робочих місць?
С. Туровська, Закарпатська обл.

     Відповідь. Згідно з пунктом 1 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) окремим категоріям пра­цівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або вико­нується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, на­дається щорічна додаткова відпустка за особливий харак­тер праці за Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість праців­ників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (зі змінами, далі —Список).

Щодо тривалості додаткової соціальної відпустки прийомним батькам

    Подружжя згідно з укладеним договором взяло на виховання та спільне проживання трьох малолітніх дітей. Прийомна мати звернулася на підпри­ємство із заявою про надання їй додаткової соціаль­ної відпустки тривалістю 17 календарних днів за кількома підставами: має двох або більше дітей ві­ком до 15 років і як прийомна мати. Підприємство надало відпустку тривалістю 10 календарних днів тільки за однією — як прийомній матері. Чи право­мірні дії керівництва підприємства?
О. Гоцуляк, Херсонська обл.

    Відповідь. Згідно зі ст. 19 Закону України «Про відпуст­ки» (далі — Закон) жінці, яка працює і має двох або біль­ше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка всиновила дитину, матері особи з інвалідністю з ди­тинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дити­ни або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І гру­пи, який виховує їх без матері (в тому числі в разі трива­лого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю дитинства підгрупи А І групи (ст. 19 Закону), чи одному з прийомних батьків надається щорічна додаткова опла­чувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без ура­хування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).