Translate

понеділок, 27 травня 2019 р.

Нова правова книга

342(477)
Д 36
    Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Г. В. Лаврик та ін.] ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 207 с. - Бібліогр.: с. 186-204.
    У навчальному посібнику згідно з чинним законодавством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладені основні положення правових засад національної системи освіти. Зміст посібника містить чотирнадцять тем, в яких досліджуються як суто освітні (так звані преципійні), так і супроводжуючі (коміторні) правовідносини в галузі освіти. До кожної з тем курсу запропоновані методичні рекомендації, питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань, перелік нормативно-правових актів, використаної та рекомендованої для поглибленого вивчення курсу літератури, глосарій. 
    Посібник розрахований на викладання навчальної дисципліни «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство» для студентів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також усім, кого цікавить стан реалізації забезпечення права людини на освіту. 

347(477)
С 71
    Спадщина [Текст] : законодавство, міжнар. конвенції, суд. практика, метод. рек., роз'яснення : практ. посіб. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 279 с.
      Спадкування— це перехід майнових і окремих особистих немайнових прав та обов'язків спадкодавця до його спадкоємців. Сукупність цих прав та обов'язків і є спадщиною. Збірник подає аналіз існуючих документів з прав спадкодавців та прав спадкоємців.
    Посібник розрахований на суддів, адвокатів, нотаріусів для використання в практичній роботі, а також як для студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

342(477)
С 43
    Складові успіху у адміністративному процесі [Текст] : практ. посіб. / [упоряд.: К. А. Бабенко та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 303 с.
    Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців.
    Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.
34
В 31
    Вереша, Роман Вікторович.  Кваліфікаційний іспит суддів [Текст] : навч.-практ. посіб. / Р. В. Вереша. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : Правова єдність, 2019. - 413 с.
    У посібнику в зручній інформативній формі системно та комплексно викладаються положення законодавства, судової практики, основні концептуальні позиції міжнародних експертів та інституцій щодо оцінювання підготовки судді або особи, яка претендує на посаду судді.
   Видання розраховане на суддів, кандидатів на посаду судді, наукових співробітників, слухачів вищих навчальних закладів правового спрямування та юридичних факультетів, а також адвокатів, практичних співробітників органів досудового розслідування та всіх, хто цікавиться правом.
 
352(477)
Л 17
    Лазор, Оксана Дмитрівна.     Основи публічного управління та адміністрування [Текст] : навч.-метод. посіб. / Лазор О. Д., Лазор О. Я., Юник І. Г. ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 267 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем.
    Запропоноване видання є сучасним навчально-методичним посібником з актуальної дисципліни вузівського навчального процесу – основи публічного управління та адміністрування. Зміст викладеного матеріалу представлений темами, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, конституційно-правові основи; формування та функціонування владних інституцій різних рівнів, їх повноваження та взаємозв’язки; функціонування інституту публічної служби в Україні, гендерна політика в органах публічної влади.
    З метою систематизації знань, здійснення самоконтролю студентами і слухачами, а також для контролю їх знань викладачами – до кожної теми сформульовано стислий виклад теоретичного матеріалу, складені запитання для самоперевірки, розроблені та запропоновані контрольні тести, питання для самостійного опрацювання, підібрані джерела та відповідна література, а також методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів і слухачів заочної форми навчання.
    Для викладачів, аспірантів, магістрів, слухачів, студентів – усіх тих, хто викладає, вивчає та цікавиться проблематикою організації та функціонування органів публічної влади в Україні.

340
К 30
    Кацавець, Руслан Сергійович.  Судова психологія [Текст] : навч. посіб. / Руслан Кацавець. - Київ : Правова єдність, 2017. - 110 с. - Бібліогр.: с. 106-107.
    Мета навчального посібника – допомогти майбутнім фахівцям опанувати психологічно-правові аспекти у сфері судочинства. Передусім, зрозуміти закономірності правового процесу; відчути професійні якості і внутрішні переконання. Закцентовано увагу на питаннях, що характеризують психологічну сутність діяльності суддів; особливості їх правосвідомості; обумовлюють роль психології у правовому вихованні та профілактичній діяльності з погляду моралі і права.
    Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України.

342
Ч-49
    Чернеженко, Олена Миколаївна.  Конституційно-правова модель місцевого самоврядування в  Швейцарії [Текст] : монографія / Чернеженко О. М. ; Нац. акад. внутр. справ України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 191 с. - Бібліогр.: с. 169-186 та в підрядк. прим.
    Монографія присвячена вивченню елементів системи місцевого управління та специфіки правового регулювання місцевої організації влади у Швейцарії, а також актуальним проблемам конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування у Швейцарії на сучасному етапі. Досліджуються форми здійснення місцевого самоврядування, визначаються конституційно-правове закріплення компетенції муніципальних утворень і фінансові основи місцевого самоврядування у Швейцарії. Досліджується еволюція моделі місцевого управління у Швейцарії. Приділяється увага сучасним проблемам швейцарської муніципальної системи.
    Обгрунтовуються теоретичні основи місцевого самоврядування та особливості їх реалізації в аспекті швейцарського федералізму. Розглядаються особливості взаємодії центральних органів влади та органів місцевої влади. Висвітлюються взаємовідносини між федеральними та кантональними органами, які базуються на принципі субсидіарності, а також вивчаються основні тенденції розвитку муніципальної системи Швейцарії на сучасному етапі. Приділяється увага вивченню питання фіскальної децентралізації, яка є найбільш ефективним засобом створення економічної основи місцевого самоврядування. Розраховано на досвідчених та молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів і магістрів у сфері права та публічного управління, представників інститутів громадянського суспільства


342(477)
Н 56
    Нестерович, Володимир Федорович.     Виборче право України [Текст] : підручник / В. Ф. Нестерович ; Луган. держ. ун-т внутріш. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Київ : Ліра-К, 2017. - 503 с. - Бібліогр.: с. 486-490 та в підрядк. прим.    У підручнику викладено основні положення навчальної дисципліни «Виборче право України». У виданні висвітлюються поняття та основні підходи щодо розуміння виборчого права України, джерела виборчого права України, його суб'єкти та принципи, конституційно-правові засади проведення виборів в Україні, види порушень та форми захисту виборчого права в Україні, конституційно-правові засади діяльності виборчих комісій, організація виборчого процесу та застосування виборчої системи в Україні.
    Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів та викладачів юридичних ВНЗ та факультетів, а також широке коло зацікавлених читачів. Ознайомлення з підручником буде корисним для членів виборчих комісій та інших суб'єктів виборчого процесу.

35
А 72
    Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 191 с. - Бібліогр.: с. 184-190.
  У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади антикорупційної політики та запобігання корупції в публічному управлінні. Системно викладено корупціогенні чинники в сучасному суспільстві та публічному управлінні. Дано комплексне уявлення про принципи, стратегічні підходи, напрями і шляхи здійснення антикорупційної політики. Висвітлено наукові напрацювання, вітчизняний та зарубіжний досвід щодо побудови і функціонування механізмів запобігання корупції в публічному управлінні. 
    Навчальний посібник розрахований на слухачів, студентів, науковців, викладачів, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які виявляють інтерес до проблем антикорупційної політики та запобігання корупції в публічному управлінні.

347(477)
З-78
    Зобов'язальне право України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 191 с. - Бібліогр.: с. 186-187.
    Посібник розрахований на суддів, адвокатів, працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану, співробітників дипломатичних представництв і консульських установ України, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану громадян, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права. 


341(4)
Є 24
    Європейське право (право Європейського Союзу) [Текст] : навч. посіб. для підготов. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 157 с. - Бібліогр.: с. 155.
    Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, система права, основні положення про Європейський Союз); положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи; громадянство Союзу; політика Союзу та внутрішня діяльність; зовнішня діяльність Союзу; правові акти Союзу, процедури ухвалення та ніші положення; захист прав людини і основоположних свобод.
    Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.
    Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.
    Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу європейського права.

343(477)
Н 34
    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Злочини проти власності [Текст] / за ред. М. І. Хавронюка. - Київ : Дакор, 2017. - 447 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.
  Книга містить науково-практичний коментар до положень Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за злочини проти власності та суміжні злочини, а також рекомендації щодо методики розслідування цих злочинів.
   Розрахована на суддів і прокурорів, слідчих детективів, а також адвокатів, посадових осіб і службових органів Національної поліції, Служби безпеки України, інших правоохоронних органів. Також буде корисною для студентів за напрямами підготовки "правознавство" і "правоохоронна діяльність", аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів та науковців.

355(477)
С 78
    Статути збройних сил України [Текст]. Про національну гвардію України. Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України. Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. Про дисциплінарний статут Збройних Сил України : зб. офіц. текстів законів станом на 1 листоп. 2018 р. / [упоряд. Пєтков С. В.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 527 с. : іл.
   До збірника увійшли закони, що регламентують військову службу в Україні. Зокрема, Закони України: «Про національну гвардію України», «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України»; «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України»; «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України».
   Призначений для військовослужбовців усіх формувань України. 

342(477)
А 43
    Актуальні проблеми конституційного права України [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Нац. акад. внутр. справ України ; за заг. ред. Олійника А. Ю. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 553 с. - Бібліогр.: с. 543-553.
    У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, утворення і функціонування органів законодавчої, виконавчої, судової влади і контрольно-наглядових органів та органів, посадових і службових осіб місцевого самоврядування, територіального устрою України та конституційний статус Автономної Республіки Крим.
   Розрахований на студентів-магістрів юридичної спеціальності, аспірантів, докторантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями актуальних проблем конституційного права України.


351(477)
А 31
    Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Константінов С. Ф. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 334 с.
   У навчальному посібнику розглядається поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, аналізується склад адміністративного проступку, дається характеристика адміністративних проступків, підвідомчих поліції, порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також поняття доказів та доказування в адміністративно-юрисдикційній діяльності поліції.
Конспективне змістовне тлумачення зазначених питань здійснюється з урахуванням положень Конституції та чинного адміністративного законодавства України.
Розрахований для курсантів, слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, поліцейських тощо.

346(477)
С 43
    Складові успіху у господарському процесі [Текст] : практ. посіб. / [упоряд.: К. А. Бабенко та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 319 с. 
   Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців.
Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.
347(477)
Ц 58
    Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. для підготов. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 200 с. - Бібліогр.: с. 195-196.
   У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство України, висвітлюються основні засади цивілістки, її основні принципи, головні поняття і категорії, зазначені в Цивільному кодексі України.
    Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.
    Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

Немає коментарів:

Дописати коментар