Translate

четвер, 8 січня 2015 р.

Нова правова книга - 2015

Годованець В.Ф. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Годованець, А. С. Головін. - Київ : Персонал, 2014. - 385 с. - Бібліогр.: с. 367-383.

В книзі розглядаються загальні засади конституційного ладу України, конституційні основи організації і діяльності законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України, органів місцевого самоврядування, територіального устрою України. Книга для студентів, викладачів юридичних навчальних закладів і факультетів, інших гуманітарних навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться питанням конституціоналізму.

ЗагуменникВ.І. Адміністративне право України [Текст] : зб. основних питань та відповідей в окремих сферах державного управління : (особлива частина) : навч. посіб. / В. І. Загуменник, В. В. Проценко ; за заг. ред. О. Д. Крупчана. - Бендери ; Київ : Поліграфіст, 2013. - 411 с. - Бібліогр.: с. 391-403.

В книзі автори проаналізували та дали відповіді на питання адміністративно-правового регулювання державного управління в окремих галузях та сферах: економіка, підприємництво, освіта, наука, молодь, спорт, культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, оборона, безпека, юстиція та інші. Особлива увага приділена нововведенням, що сталися в науці адміністративного права та законодавства України. Збірник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів. Стане у нагоді науковцям, службовцям державних та муніципальних управлінь, працівникам правоохоронних органів, суддів, прокуратури, а також громадянам.

Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект [Текст] : монографія / Зоріна Сергіївна Макарова. - Київ ; Чернігів : Лозовий В. М., 2014. - 231 с. - Бібліогр.: с. 210-231.

Монографія присвячена комплексному дослідженню конституційно - правового статусу глави уряду в порівняльно - правовому аспекті. Особлива увага приді -лена здійсненню комплексного теоретичного і практичного аналізу поняття, структурних елементів та особливостей конституційно-правового статусу глави уряду, проведений порівняльно-правовий аналіз конститу ційної практики регулювання його діяльності, сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення законодавства щодо врегулювання конституційно-правового статусу глави уряду в Україні. Книга для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, суддів, юристів- практиків.

Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 [Текст] / НАН України та ін. ; [упоряд. : М. Герасименко, В. Удовиченко]. - Київ : Бізнесполіграф, 2014. - 557 с. : іл. - Укр., англ. - Бібліогр. в тексті.
У збірці друкуються документи та матеріали присвячені жахливій трагедії українського народу – Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. Основу джерельної бази формує вибірка з матеріалів кримінальної справи № 475 (судовий № 1-33/2010). В книзі вміщені документи про відкриття справи, свідчення очевидців, результати судової історично-правової та науково-демографічної експертиз, висновок про психічний стан людей, спричинений тривалим голодуванням, кореспонденцію іноземних дипломатів, фотоматеріали, постанову Апеляційного суду м. Києва з мотивувальною частиною про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українців. Видання для науковців, викладачів, учителів, студентів й усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою української історії.
НОВА ПРАВОВА КНИГА 2014 р.

Мірошниченко С. С. Судова влада в Україні: проблеми протидії злочинним посяганням на правосуддя [Текст] : монографія / Мірошниченко Сергій Сергійович ; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : [б. в.] (Чернігів : Десна), 2013. - 663 с.

       В монографії розглянуто ряд проблем протидії та запобігання злочинам у сфері правосуддя. Проведено соціально-правове і кримінологічне дослідження основних науково-прикладних проблем кримінологічної характеристики, детермінації, запобі­гання та протидії злочинам проти правосуддя з урахуванням теоретичних досліджень провідних вчених, знаних в Україні зарубіжних кримінологів різних наукових шкіл та ґрунтовного емпіричного матеріалу. Проаналізовано законодавче унормування системи злочинів проти правосуддя, особливості механізму їх вчинення на різних напрямах правозастосовчої діяльності, проблеми мотивації злочинної поведінки, класифікації злочинів і осіб, які їх вчини­ли. Монографія є ще одним кроком до вирішення низки актуальних теоретичних і прикладних проблем протидії та запобігання злочинам проти правосуддя та шляхів підвищення ефективності цієї діяльності.  Для працівників правоохоронних органів, вчених у галузі наук кримінально-пра­вового і кримінологічного циклу, аспірантів, здобувачів, студентів юридичних на­вчальних закладів, а також широкого загалу читачів.Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. : станом на 10 верес. 2013 року : (відповід. офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 316 с.

   Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 10 вересня 2013 року (відповідає офіційному текстові)
Вереша Роман Вікторович Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Вереша ; Акад. адвокатури України. - Київ : Правова єдність, 2014. - 351 с.

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної час­тини кримінального права України, з урахуванням норм чинного кри­мінального та процесуального законодавства. Зміст навчального по­сібника узгоджується з навчальною програмою з Загальної частини кримінального права України. Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.Вереша Р. В. Суб'єкт злочину [Текст] : науково-практ. посіб. / [Р. В. Вереша]; Акад. адвокатури України. - Київ : Правова єдність, 2014. - 43 с.

Реалізація конституційних принципів побудови демократичної держави вимагає законного та обґрунтованого притягнення особи до кримінальної відповідальності. У цьому контексті особливу актуальність викликає дослідження питань про суб’єкт злочину за чинним кримінальним законодавством України. Суспільно небезпечне діяння і суб’єкт злочину – поняття кримінального права, які існують у об’єктивній єдності, пов’язані з його інститутами, а також іншими юридичними дисциплінами. Питання суб’єкту злочину є важливим в теорії і практиці застосування норм кримінального права, оскільки суб’єкт злочину є одним із обов’язкових елементів складу злочину як підстави кримінальної відповідальності. При цьому, відсутність в діянні ознак суб’єкта злочину, що встановлені кримінальним законом, свідчить про відсутність складу злочину. Саме тому, стосовно до діянь малолітніх або психічно хворих осіб, яку б високу ступінь небезпеки вони не являли, не вживаються терміни «злочинне діяння», «злочин». Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та слухачів вищихнавчальних закладів правового спрямування та юридичних факультетів,а також адвокатів, практичних співробітників органів досудового розслідування, прокурорів і суддів.

Вереша Р. В. Співучасність у злочині [Текст] : науково-практ. посіб. / [Р. В. Вереша] ; Акад. адвокатури України. - Київ : Правова єдність, 2014. - 54 с
Реалізація конституційних принципів побудови демократичної держави вимагає законного та обґрунтованого притягнення особи до кримінальної відповідальності. У цьому контексті особливу актуальність викликає дослідження питань про співучасть у злочи­ні за чинним кримінальним законодавством України. Співучасть завжди надає злочину більшої суспільної небезпе­ки, адже спільні злагоджені злочинні дії, організовані й керовані, в більшості випадків, значно підвищують ефективність дій, спрямо­ваних на досягнення злочинного результату. Злочинна діяльність при співучасті є найнебезпечнішим видом злочинної діяльності, що виявляється, як правило, в різноманітних, багатогранних діях кількох осіб і зумовлюється певними особистими властивостями кожного зі співучасників злочину. У зв'язку із цим потребує особливої уваги розробка і дослідження загальних проблем співуча­сті у злочині. її ознак, форм і видів співучасників. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вкладів правового спрямування та юридичних факультетів, а також адвокатів, практичних співробітників органів досудового розслідування, прокурорів і суддів.


Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України [Текст] : практ. посіб. / за заг. ред. Юрія Івановича Руснака. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 287 с.

В даному виданні відображені зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень но­вого Кримінального процесуального кодексу України. Дане видання розраховане на адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.Настільна книга судді при розгляді цивільних справ [Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Д. М. Лівшиц]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 465 с.

Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту про­цесуальних документів, що можуть бути прийняті судом при розгляді цивільної справи. У посібнику наведені зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрічаються у практиці цивільного провадження. Для зручності вони викладені за стадіями цивільного процесу, розроблені на підс­таві вимог чинного законодавства України, документів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних справ, постанов Пленуму Верховного Суду України, судової практики, що склалась на цей момент. Усі зразки є примірними, посібник не має за мету звести процесуальні документи до певного шаблону. Навпаки, вважаємо, що створені судом процесуальні документи є плодом інтелектуальної твор­чості судді, не зважаючи на суворі вимоги ЦПК України до їх змісту і форми.

Настільна книга судді в господарському процесі [Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Д. М. Лівшиц]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 479 с.

Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту про­цесуальних документів, що можуть бути прийняті судом при розгляді господарської справи. У посібнику наведені зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрі­чаються у практиці господарського провадження.Для зручності вони викладені за стадіями господарського процесу, розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, документів Вищого господарського су­ду України, постанов Пленуму Верховного Суду України, судової практики, що скла­лась на цей момент. Усі зразки є примірними, посібник не має за мету звести процесуальні документи до певного шаблону, навпаки, вважаємо, що створені судом процесуальні документи є плодом інтелектуальної творчості судді господарського суду, не зважаючи на суворі вимоги ГПК України до їх змісту і форми.


Настільна книга судді при розгляді кримінальних справ. Складання процесуальних документів за кримінально-процесуальним кодексом України[Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Д. М. Лівшиц]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 363 с.

Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту про­цесуальних документів, що можуть бути прийняті судом при розгляді кримінальної справи. У посібнику наведені зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрі­чаються у практиці кримінального провадження. Для зручності вони викладені за стадіями цивільного процесу, розроблені на підс­таві вимог чинного законодавства України, документів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних справ, постанов Пленуму Верховного Суду України, судової практики, що склалась на цей момент.
Посібник не має за мету звести процесуальні документи до певного шаблону, на­впаки, вважаємо, що створені судом процесуальні документи є плодом інтелектуальної творчості судді, не зважаючи на суворі вимоги КПК України до їх змісту і форми.Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 лют. 2013 року : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 101 с.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 лютого 2013 року (відповідає офіційному тексту).Подоляк С. А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки [Текст] : монографія / С. А. Подоляк ; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2012. - 212 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню господарського договору як засобу організації господарсько-договірних відносин, правової природи недійсності та неукладеності, їх правових підстав та наслідків з урахуванням практики застосування норм права. У роботі пропонується теоретичне переосмислення поняття господарського договору та його юридичних конструкцій недійсності та неукладеності. За допомогою синергетичного методу досліджено сутність господарського договору як соціально-правової господарської системи та надана характеристика його структурних елементів. Також праця присвячена розв'язанню проблем практики застосування господарського договору. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення чинного господарського законодавства України. Для наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вузів і факультетів, а також інших фахівців, які цікавляться проблемами сучасного господарського права.


Мала енциклопедія приватного права [Текст] / НАН України, Київ. ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. - Київ : Кондор, 2011. - 359 с.

У виданні розкриваються основні поняття та категорії приватного права, яке має більш як двохтисячолітню історію. Понятійний та термінологічний апарат систематизований за алфавітним принципом, основну увагу приділено теоретико-правовим дефініціям цивільного, цивільно-процесуального, сімейного та житлового права, а також інших галузей приватного права. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, адвокатів, нотаріусів, підприємців, працівників правозастосовних та правоохоронних органів держави.
Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 10 верес. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 141 с.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 10 вересня 2013 року (відповідає офіційному тексту).

Оперативно-розшукова діяльність [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [упоряд. : І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 211 с.


При підготовці посібника використані ціла низка національних та ряд міжна­родних правових актів. Посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчаль­них закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу оперативно-розшукової діяльності, які стануть у пригоді в практичній дія­льності кожного юриста.
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"[Текст] : наук.-практ. комент. / за заг. ред. Юрія Івановича Руснака. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 147 с.
Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій [Текст] : [зб. тез круглого столу], [м. Хмельницький, 15 берез. 2013 р.] / [кол. авт.: Г. В. Анікіна та ін.] ; Хмельниц. ун-т упр. та права [та ін.]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. таправа, 2013. - 61 с.

У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на круглому столі «Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій», що відбувся у Хмельницькому університеті управління та права 15 березня 2013 року. Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів,аспірантів та докторантів юридичного напрямку, практичних працівників і широкий читацький загал.


Кримінально-виконавче право: підручник / В.В. Голіна,
А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд та ін.; за ред. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка.- Х.: Право, 2011.- 328 с.

У Загальній частині підручника розкривається поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система курсу, характеризується правовий статус засуджених та міжнародні стандарти поводження з ними. В Особливій частині висвітлюється порядок, умови і особливості виконання та відбування всіх видів покарань, а також порядок звільнення від відбування покарань різних категорій засуджених та здійснення нагляду і контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів освіти, працівників правоохоронних органів.


Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності : навч. посіб. / В.Г. Іванов, С.М. Іванов, В.В. Карасюк та ін.; За заг. ред. В.Г. Іванова.-Х.: Право, 2011.-240 с.

Розглянуто теоретичні й практичні питання ефективного використання комп’ютерних та інформаційних технологій у професійній діяльності юристів. Для студентів гуманітарних і технічних вузів, які вивчають "Інформатику", "Правову інформатику", викладачів цих дисциплін, а також юристів-практиків


Зейкан Я.П. Процесуальні акти захисної діяльності адвоката : науково-практичний коментар / Я.П. Зейкан Я.П, В.Є. Голуб .- К.: КНТ, 2011.-416 с. Наведені зразки розкривають тактичні прийоми адвоката у захисній діяльності, розкриває особливості підготовки і виступу у судвих дебатах, методику складання апеляційних і касаційних скарг. Для адвокатів, суддів, практичних працівників правоохоронних органів, а також науковців, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами захисту у кримінальній справі.
Марущак А.І. Інформаційне право України : підручник.- К.: Дакор, 2011.- 456 с.

У книзі розкриваються поняття та структура інформаційного права, право на інформацію, види інформаційної діяльності в Україні; особливості нормативно-правового регулювання процесу розвитку інформаційного суспільства в Україні, поняття та основні напрями інформатизації в Україні. Підручник розроблено для студентів, що навчаються за гуманітарними напрямами підготовки, буде корисним для аспірантів, науковців та практиків, які досліджують проблематику правового регулювання інформаційних відносин в Україні.


Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб.- К.- КНТ, 2011.- 352 с.

У навчальному посібнику на підставі системного аналізу чинного законодавства, з урахуванням останніх найсучасніших змін у нормативно-правовій базі діяльності судової, правоохоронної та правозахисної систем, розглядається процес формування і розвитку таких грунтовних понять та інститутів, як: правоохоронна діяльність, правосуддя, судова система, прокурорський нагляд тощо. Розрахований на курсантів, студентів, слухачів, аспірантів. Може бути корисним для практичних працівників суду, правоохоронних та правозахисних органів.

Історія держави і права України : словник термінів і понять / В.В. Щукін, Н.В. Сугацька, А.М. Павлюк / під ред. М.М. Шитюка.- К.: Кондор, 2011.- 284 с.

У словнику подано пояснення понад 1400 термінів та понять, які є характерними для навчальної дисципліни "Історія держави і права України". Матеріал словника охоплює історичний період починаючи від утворення перших форм державності і до сучасності; від виникнення найбільш ранніх форм звичаєвого права і до формування сучасної української правової системи.Розрахований на студентів юридичних спеціальностей, викладачів, учнівську молодь та всіх хто зацікавиться вітчизняною історією.

Дякович М.М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України : практ. посіб.- К.: Алерта ; Центр учбової літератури, 2011.- 344 с.

Практичний посібник підготовлений з метою формування бачення та розуміння функціонування системи електронних реєстрів у діяльності нотаріусів та їх значення у забезпеченні реалізації і захисту прав та законних інтересів юридичних та фізичних осіб. У посібнику розкривається роль комп’ютерних технологій у діяльності нотаріуса. Матеріал викладений шляхом поєднання нормативної бази в частині організації роботи з електронними реєстрами та коментарів автора, які побудовані на існуючих наукових доробках та повсякденному особистому досвіді роботи нотаріуса. Книга буде цікавою як для нотаріусів, помічників, стажистів, адвокатів так і для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів.

Господарські суди України. Вищий господарський суд України : наук.-попул. видання.- Чернігів, 2011.- 320 с.

Пропоноване видання висвітлює питання зародження на території України господарського судочинства, історичного розвитку його центральних та регіональних органів від комерційних суддів, державного арбітражу до сучасних господарських судів України. Книга розрахована на суддів, працівників апаратів органів законодавчої, виконавчої та судової влади, юристів-практиків, викладачів та студентів юридичних навчальних закладів.

Андріїв В.М. Трудові спори / Андріїв В. М., Ізарова І. О. - Чернігів, 2011.-236 с.
У даному посібнику подається розширений зміст методичних вказівок шляхом аналізу не тільки діючого   законодавства України, а й аналізу проблем сьогодення в правовому регулюванні праці, окреслено багато дискусійних питань з даної теми. Посібник призначений та може бути використаний не тільки студентами й викладачами навчальних закладів, а й юристами-практиками, аспірантами науковцями та ін., хто цікавиться проблемами трудового права України.
Сташків Б.І. Проблеми пенсійного забезпечення / Сташків Б.І.- Чернігів, 2011.- 140 с.

Дане видання присвячене темі "Проблеми пенсійного забезпечення", де розглядаються питання пенсійного забезпечення, а саме пенсійні системи та їх види, джерела фінансування пенсійних виплат, суб’єкти права на пенсійне забезпечення, обчислення та виплата пенсій, пільгове пенсійне забезпечення. Видання розраховане на юристів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами права соціального забезпечення.
Ларченко М. Кримінологія. Теоретичні засади / Ларченко М. - Ніжин, 2011.- 75 с.

Кримінологія - комплексна дисципліна, що передбачає вивчення злочинності та засобів боротьби з нею. Для досягнення цієї мети важливим є отримання не лише необхідних знань, а також умінь та навичок, що покликані сприяти формуванню у студентів науково обгрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні та світі.

3 коментарі:

 1. Віра Петрівна8 січня 2015 р. о 19:15

  Дуже гарно. Молодці!!!

  ВідповістиВидалити
 2. Приємно вражений! Змінився дизайн блогу. Став набагато кращим. Цікавий список літератури. Можете, коли хочете!!!

  ВідповістиВидалити
 3. Цікавий список. Гарний дизайн блогу!!!

  ВідповістиВидалити