Translate

неділя, 6 жовтня 2019 р.

Щодо умов оплати праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

    Які тривалість щорічної відпустки та умови оплати праці педпрацівників інклюзивно-ресурсного центру?
О. Жменько, Житомирська обл.

    Відповідь. За пунктом 1 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 (зі змінами, далі — Положення), інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від двох до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, через проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікованого супроводу.
    На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти (п. 47 Положення).
    Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, що відлічується з дня укладення трудового договору.
    Частиною 6 цієї статті передбачено надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
    Такий порядок визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346 «Про затвердження Порядку подання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» (далі — Порядок).
    Посади вчителів усіх спеціальностей, у тому числі вчи-теля-логопеда. а також посада практичного психолога належать до посад педагогічних працівників згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963.
   Відповідно до розділу VI «інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність» додатка до Порядку право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів мають, зокрема, вчитель-дефектолог (учитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, учитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру.
    Згідно зі ст. 8 Закону України «Про оплату праці» умови і розміри оплати праці працівників установ й організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.
   Умови оплати праці педагогічних працівників визначаються згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами, далі — наказ № 557), роз-
робленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 (зі змінами, далі — Інструкція), яка з 1 вересня 2005 р. застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом № 557.
    Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам навчальних закладів, установ освіти встановлюються відповідно до затверджених наказом № 557 схем тарифних розрядів, керівниками навчальних закладів, установ освіти в межах затвердженого фонду заробітної плати.
    Названими нормативно-правовими актами визначено перелік надбавок та доплат, які можуть установлюватися працівникові. Так, керівникові бюджетної установи надано право встановлювати працівникам у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, надбавки в розмірі до 50% посадового окладу за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі, затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи тощо.
    Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» передбачено розміри підвищення посадових окладів керівним та педагогічним працівникам.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.03,2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам Закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (із змінами, далі — постанова N9 373) педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їхнього підпорядкування в межах фонду оплати праці виплачується надбавка за престижність праці у граничному розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менш як 5% посадового окладу.
    Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) залежно від наявних коштів на ці цілі з урахуванням вимог п. 1 постанови № 373.
      Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (далі — постанова № 78) педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу педагогічної роботи (понад три роки — 10%, понад 10 років — 20, понад 20 років — 30%) та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу під час надання щорічної відпустки.
До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи, визначений п. 2—5 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою № 78.
     Також постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» (зі змінами) передбачається встановлення доплати у граничному розмірі 20% педагогічним працівникам та помічникам вихователів за години роботи в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
     Статтею 50 КЗпП визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год на тиждень.
    Відповідно до ст. 51 КЗпП законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
    Проте законодавством у сфері освіти визначено не тривалість робочого часу, а норми педагогічного (навчального) навантаження.
    Згідно зі ст. 60 Закону України «Про освіту» робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.
    Пунктом 40 Положення визначено, що тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру — 40 год, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 год на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

Джерело: Щодо умов оплати праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру // Праця та зарплата. - 2019. - № 8. - С. 12-13.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар