Translate

понеділок, 14 грудня 2020 р.

Шемшученко Юрій Сергійович – відомий український вчений-правознавець

    14 грудня 2020 року виповнюється 85 років від дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка НАН України та Академії правових наук України Юрія Сергійовича Шемшученка.
    Ім’я Юрія Сергійовича Шемшученка добре відоме як в Україні, так і поза її межами. Він — знаний правознавець і організатор української юридичної науки й освіти, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, ректор Київського університету права НАН України.

    Юрій Сергійович народився 14 грудня 1935 року в місті Глухові Чернігівської (тепер Сумської) області. Його предки походили з козацького роду.
    За період своєї наукової діяльності Юрій Сергійович зробив вагомий внесок у розвиток української юриспруденції. Його перу належать понад 900 наукових праць, у тому числі близько 35 індивідуальних і колективних монографій з різних галузей юридичних знань. Він є головним (відповідальним) редактором майже 40 книг, підготував понад 25 докторів і кандидатів юридичних наук. Був ініціатором і організатором видання 6-томної “Юридичної енциклопедії” та 10-томної “Антології української юридичної думки”.
    Життя вченого не обмежується суто професійною науковою чи освітньою діяльністю. Він захоплюється поезією, історичною і мемуарною літературою, малює, грає в шахи. У нього широке коло друзів. Юрій Сергійович підтримує тісні зв'язки зі своїми земляками-глухівчанами та сумчанами. Очолює Глухівське відділення Сумського земляцтва у Києві.  Видав ряд книг про свою батьківщину та відомих земляків (“Наш друг Туманський” (2000 р.), “Правознавча спадщина Глухівщини” (2008 р.) та ін.). Перевидав раритети – “Права, за якими судиться малоросійський народ” (1999 р.) та “Історію Малоросії” М. А. Маркевича (2003 р.).
    Нагороджений орденами і медалями та іншими державними відзнаками.
    Юрій Сергійович — талановитий і працьовитий вчений, вмілий організатор юридичної науки й освіти. Його наукове кредо — юридична наука має бути об'єктивною і працювати на випередження, визначаючи розвиток суспільної практики. Ця парадигма червоною ниткою проходить через його науковий доробок.
    До ювілейної дати працівники Центру правової інформації Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготували віртуальну виставку-персоналію “Шемшученко Юрій Сергійович – відомий український вчений-правознавець”.

67.99(4УКР) / 34С(С2)
А 43
    Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2014 р. / Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2014. – 199 с.
    У збірнику опубліковані наукові статті та тези, присвячені теоретичним і практичним проблемам сучасного стану правотворення в Україні.
    Для науковців, викладачів вишів, аспірантів, магістрів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану та подальшого розвитку правотворення в Україні.

 

67 / 34
В 27
    Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2007. – 990 с.
    Великий енциклопедичний юридичний словник є першим в Україні такого роду виданням, спрямованим на підвищення правової культури і правосвідомості громадян та посадових осіб.
    Розкрито сутність понад 3000 понять, що стосуються Конституції та чинного законодавства України, міжнародного та європейського права, основ конституційного ладу в країні, прав і свобод громадян, засадничих положень практично всіх галузей національного законодавства.
    Розрахований на юристів-практиків, працівників органів законодавчої, виконавчої і судової влади, науковців і викладачів, аспірантів, студентів, підприємців, а також усіх, хто цікавиться правовою системою України.

67.1 / 34
Д 36
    Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану Юрія Сергійовича Шемшученка : до 75-річчя від дня народження  / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: О. Ф.  Андрійко, В. П. Горбатенко (співголова) та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2010. – 452 с.
    Книга присвячена 75-річчю від дня народження відомого українського правознавця, директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка Юрія Сергійовича Шемшученка. В ній вміщено спеціально підготовлені статті друзів і колег ученого з актуальних проблем розбудови правової держави і правової системи в Україні, розвитку міжнародного права. Подано також ексклюзивне інтерв’ю Ю.С. Шемшученка для цього видання з питань місця й ролі юридичної науки в сучасний період.
    Для науковців, політиків і широкого кола читачів.

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
К 65
    Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні  : до 60-річчя Загальної декларації прав людини / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 251 с.
    У книзі розкриваються сутність і зміст конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Проаналізовано основні конституційні права, свободи і обов'язки, висвітлено механізм їх забезпечення. Питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина висвітлюються крізь призму міжнародних і європейських стандартів у галузі прав людини. Книга присвячена 60-й річниці Загальної декларації прав людини. Для широкого загалу читачів.

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
П 68

    Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ. 10 груд., 2014 р.) / Нац. акад. прав. наук України, НАН України,  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького [та ін.] ; [за заг. ред. : Ю. С. Шемшученка, В. П. Тихого]. – Київ : Ліра-К, 2014. – 289 с.
    Об'єднані у збірці матеріалів конференції доповіді та виступи присвячені проблемам теорії та практики утвердження та гарантування прав і свобод людини в Україні в умовах сьогодення. Значна увага присвячується Загальній декларації прав людини 1948 року та проблемам її реалізації в сучасній Україні.
Академічні доповіді та виступи досвідчених вчених поєднуються з повідомленнями молодих вчених, а також з доповідями представників органів державної влади та місцевого самоврядування.
    Матеріали конференції рекомендовані досвідченим і молодим науковцям, представникам органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інститутам громадянського суспільства, що здійснюють правозахисну діяльність.

67.9(4УКР)3 / 34С(С2)
П 68
    Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа]. – Київ : Юридична думка, 2006. – 378 с.
    Висвітлюються проблеми забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні правовими засобами. Аналізуються правові засади інформаційної діяльності, інформаційної безпеки, функціонування засобів масової інформації. Розкриваються механізми реалізації та вдосконалення інформаційного законодавства України.
    Для юристів, журналістів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

67.9 / 341
П 75
    Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика  / [Ю.І. Римаренко, Ю. С. Шемшученко, Т. Вюртенбергер та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : КНТ, 2006. – 737, [1] с. – (Людина. Суспільство. Поліція). – Бібліогр.: с. 736–738.
    У книзі проаналізовано юридичні принципи, передбачені міжнародними документами та Європейською хартією прав людини, що застосовуються в ЄС та країнах-членах ЄС для встановлення вимог і критеріїв визначення юридичних меж діяльності органів міліції, зокрема використання персональних даних. Наведено інформацію про загальні повноваження представників внутрішніх органів під час збору даних у місцях проживання, офісних приміщеннях, публічних місцях, у процесі перевірки особи, охарактеризовано методи ідентифікації особи, технології збору секретних даних, спостереження, особливості залучення до роботи таємних агентів разом з приватними особами. Розкрито спеціальні вимоги для одержання компенсації за збитки, спричинені порушенням законодавства щодо захисту інформації.
 

67 / 34
Ш 46
    Шемшученко Ю. С. Вибране / Ю. С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2005. – 590, [1] с.
    У книзі зібрані наукові та публіцистичні праці відомого українського правознавця — директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академіка НАН України та Академії правових наук України, іноземного члена Російської Академії наук, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Юрія Сергійовича Шемшученка. Більшість із них була опублікована після проголошення незалежності України і становить інтерес у сучасний період. Вміщено також нарис про вченого та загальний список його праць.
    Видання присвячено 70-річчю від дня народження автора.

 67 / 34
Ю 70
    Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 1. А - Г / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.] – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 1998. – 669 с.
    Видання є першим в Україні багатотомним систематизованим зводом знань про державу та право і охоплює усі галузі права. У ньому висвітлено внесок української та зарубіжної науки у розвиток юриспруденції, відображено світову та національну історію державотворення, діяльність правових інституцій. Розкрито процеси державної та правової розбудови сучасної України, охарактеризовано діяльність органів влади, зокрема, Верховної Ради України. Окреслено зміст законодавства у регулюванні суспільних відносин. Подано тлумачення основоположних понять у галузі права, характеристику різних його галузей, зокрема, адміністративного, господарського права та ін. Наведено відомості про міжнародні організації, спеціалізовані органи та установи, міжнародні договори, декларації та інші документи, учасником яких є Україна, або які становлять для неї інтерес. Енциклопедія виходить у шести томах, містить близько 10000 термінів.

     80-річчя академіка НАН України Ю. С. Шемшученка // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 12. – С. 95 : фот.

    Юрій Сергійович Шемшученко – видатний учений-правознавець, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України і НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 
      

    Шемчушенко Ю. Служить пером своїй Вітчизні / Юрій Шемчушенко // Віче. – 2015. – № 23/24. – С. 40–42.
    Відомому українському вченому-правознавцю Юрію Сергійовичу ШЕМШУЧЕНКУ виповнюється 80 років. Ювіляр люб’язно погодився відповісти на запитання редакції, що стосуються його життєвого, наукового й творчого шляхів.

 

 

      Шемшученко Ю. С. Проблеми децентралізації публічної влади в контексті підвищення її ефективності / Ю. С. Шемшученко, М. О. Пухтинський // Право України. – 2015. – № 5. – С. 28–38.
    У статті досліджуються проблеми децентралізації публічної влади в контексті підвищення її ефективності, проведення структурних реформ щодо сфери вдосконалення статусу органів публічної влади, її територіальної організації, місцевого самоврядування, бюджетної, фіскальної децентралізації, конституційно-правового забезпечення децентралізації. Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти децентралізації, зокрема, поняття, критерії класифікації, можливості реалізації в процесі адміністративно-територіальної реформи, трансформації місцевого самоврядування. Акцентується увага на конституційно-правових проблемах децентралізації.

   

   Шемшученко Ю. Зміцнювати, а не розхитувати державний суверенітет / Юрій Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України. – 2015. - № 8. – С. 115–119.
    Стаття присвячена 25-річчю Декларації про державний суверенітет України, яка стала політико-правовою предтечею Акта проголошення незалежності України. Історичне значення Декларації полягає в тому, що вона стала першим і визначальним чинником фактичного і юридичного утвердження державного суверенітету в Україні. Втілені в ній програмні державотворчі принципи і положення започаткували розгортання новітнього державотворчого процесу. За силою свого впливу на суспільні перетворення Декларація відіграла роль конституційного акта, ознаменувала зародження сучасного конституціоналізму в Україні і стала відправною точкою формування правової моделі конституційного устрою незалежної Української держави. Незважаючи на компромісний характер деяких її положень, які завадили їй виконати роль малої Конституції України, вона беззаперечно визначила стратегічні засади національного державотворення. 

 

    Шемшученко Ю. С. Концептуальні засади вдосконалення правового регулювання діяльності Національної академії наук України / Ю. С. Шемшученко, В. П. Нагребельний // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. - С. 3–13.

   У статті обгрунтовується необхідність прийняття спеціального закону про НАН України та викладаються його основні концептуальні положення.

    Юридична наука як філософія життя людини (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Юрія Сергійовича Шемшученка) // Право України. – 2015. – № 12. – С. 164–167.
    Юрій Сергійович Шемшученко – відомий правознавець, організатор української юридичної науки і освіти, відзначає 80-літній ювілей. 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар