Translate

понеділок, 12 вересня 2016 р.

Про робочий час та тривалість відпустки

   Роз'яснює завідувач сектору режимів праці, відпочинку та норм праці Міністерства соціальної політики України Віталіна КОРКУШКО
   Щодо педагогічного навантаження та тривалості відпусток

   У Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів працюють такі педагогічні працівники: методист, учитель-реабілітолог, асистент учителя-реабілітолога, вихователь, учитель-логопед, учитель-дефектолог, практичний психолог, викладач з трудового навчання, музичний керівник, учитель обчислювальної техніки, педагог соціальний, вихователь соціальний, асистент вихователя соціального. Якими мають бути педагогічне навантаження і тривалість робочого дня у названих педагогічних працівників? Якої тривалості робочий день та щорічна відпустка має бути у фахівців з фізичної реабілітації з вищою освітою з цього напряму?

В. Решетов, Житомирська обл.

   Відповідь. За статтею 51 КЗпП законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів тощо).
   Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963, посади вчителів та викладачів усіх спеціальностей, асистента вчителя-реабілітолога. вихователя, соціального педагога, що працює з дітьми-інвалідами, методиста, практичного психолога, музичного керівника та соціального педагога віднесені до посад педагогічних працівників.
   Оплачують роботу педагогічних працівників відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

   Педагогічне навантаження — це час, призначений для навчально-виховного процесу. Крім навантаження, наприклад, асистент учителя-реабілітолога проводить також інші види педагогічної діяльності; разом з учителем-реабілітологом та іншими фахівцями працює над розробкою індивідуальних методів та прийомів корекційно-реабілітаційноі" роботи, здорових і безпечних умов реабілітації, залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, підготовки до занять тощо. Робочий час, який витрачається на виконання цієї роботи, жодними документами не внормовано.
   Навчальні заняття з дітьми проводяться за розкладом, проте в окремі
дні тижня вони можуть не передбачатися. Водночас вихідними такі дні не вважаються, оскільки впродовж цього часу педагогічні працівники можуть залучатися до інших видів організаційно-педагогічної роботи.
   Тому загальна тривалість їхнього скороченого робочого часу має визначатися виходячи з обсягу навчальних. методичних й організацій-них обов'язків, відображених в індивідуальному робочому плані.
   Наказом Мінпраці України від 12.02.2007 р. № 44, зареєстрованим у Мін'юсті України 20.02.2007 р. за № 152/13419, установлено педагогічне навантаження виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв), на ставку заробітної плати (посадовий оклад), зокрема, для вчителів (усіх спеціальностей), логопедів — 18 год на тиждень; для викладачів (усіх спеціальностей) — 720 год на рік, для практичних психологів — 20 год на тиждень: для вихователів, асистентів учителів-реабілітологів — 25 год на тиждень; для керівників музичних — 24 год на тиждень. Тривалість роботи методиста і соціального педагога — 40 год на тиждень.
   Тривалість робочого часу працівників, щодо яких законодавством не передбачено скороченої тривалості, становить 40 год на тиждень (ст. 50 КЗпП).
   Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, що відлічується з дня укладення трудового договору.
   Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346 (ч. 6 ст. 6 Закону).
   Оскільки посада фахівця з фізичної реабілітації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 не належить до педагогічних посад, тривалість щорічної основної відпустки в цьому разі становить 24 календарних дні.
   На умовах, визначених колективним або трудовим договором, йому може надаватися щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день тривалістю до семи календар-
них днів залежно від часу зайнятості в таких умовах.
   Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Надання відпустки у зв'язку з навчанням

Чи має право студент за основним місцем роботи на оплачувану відпустку на період складання іспитів, якщо він у 2015 р. використав 40 календарних днів такої відпустки?

О. Кравченко, м. Харків

Відповідь. За статтею 22 Конституції України конституційні права, в тому числі право на освіту, і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
   Право на оплачувані додаткові відпустки у зв'язку з навчанням закріплене Конвенцією Міжнародної організації праці № 140 «Про оплачувані учбові відпустки», ратифікованою Законом України від 26.09.2002 р. № 174-ІУ, КЗпП та Законом України «Про відпустки» (далі — Закон).
    Статтею 202 КЗпП передбачено, що працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва. роботодавець повинен створювати потрібні умови для поєднання роботи з навчанням.
   Стаття 216 КЗпП і ст. 15 Закону визначають право на додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі.
   Такі відпустки надаються працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання на підставі заяви працівника та довідки-виклику навчального закладу, в якій зазначається: форма навчання; рівень акредитації навчального закладу; курс, на якому працівник навчається.
   Відпустки, передбачені п. 1 і 2 ч. 1 та ч. 4 ст. 15 Закону, надаються впродовж навчального року.
   Тобто, якщо працівник упродовж навчального року використав належну йому тривалість відпустки, передбаченої ст. 15 Закону, то для виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів тощо, які проходять до кінця цього навчального року. працівник може скористатися щорічною відпусткою або відпусткою без збереження заробітної плати.


Джерело:  Про робочий час та тривалість відпустки// Праця i зарплата. - 2016. - 6 липня (№ 25). - С. 20.

Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41.

Немає коментарів:

Дописати коментар