Translate

неділя, 12 листопада 2017 р.

Права дитини в Україні

     Люди різних національностей, різних можливостей, різних віросповідань і різного кольору шкіри мають рівні права.  Це один з основних принципів Декларації прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 році.
    Через 20 років, 20 листопада 1989 року, Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання Конвенція ООН про права дитини – міжнародний документ, який вперше в історії людства визначив повний спектр прав дитини та правові стандарти в сфері захисту прав дитини. ЇЇ називають «Велика хартія вільностей для дітей», світовою конституцією прав дитини. У Конвенції викладено, які дії та як саме повинна здійснювати держава для забезпечення дотримання прав юних громадян. Конвенція базується на чотирьох основних принципах: першочерговість інтересів дитини; забезпечення повноцінного життя та розвитку; залучення до громадського життя; відсутність дискримінації. Конвенцію було підписано 195 країнами світу.
    21 лютого 1990 Українською РСР було підписано Конвенцію, а 27 лютого 1991 року Верховною Радою УРСР було прийнято Постанову «Про ратифікацію Конвенції про права дитини». Для України Конвенція набула чинності 27 вересня 1991 року.   
В день прийняття Конвенції у світі відзначається Всесвітній день дітей.
    В 2003 році на Всеукраїнському Форумі неурядових організацій було започатковано проведення 20 листопада в Україні «Дня спільних дій в інтересах дітей».
    До Дня спільних дій в інтересах дітей з нагоди Міжнародного Дня дитини та прийняття Конвенції ООН про права дитини в Центрі правової інформації дії книжкова викладка “Права дитини в Україні”.

Список літератури

    Боротьба проти експлуатації дітей : посіб. для інспекторів праці / [пер. з англ. І. О. Іноземцевої ; заг. ред. В. І. Тьоткіна]. - Київ : Міленіум, 2002. - 100 с
    Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці : щокварт. наук. зб. 2'2010 / Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці ; заг. ред. В. М. Андріїва. - Чернігів : [б. в.], 2010. - 365 с.
    Волинець, Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / Л. С. Волинець ; Укр. ін-т соц. дослідж., Ін-т дитинства. - Київ : Логос, 2000. - 74 с. : іл. - Бібліогр.: с. 73-74
    Впровадження рекомендацій Комітету ООН з прав дитини в Чернігівській області. Від намірів до дії : інформ. посіб. / [С. Ю. Буров та ін.]. - Чернігів : Десна, 2012. - 101 с.
    Два роки співпраці, досвіду, боротьби за права дітей / Представництво Європ. Комісії в Україні та Бєларусі ; [редкол.: В. Федотова та ін.]. - Луганськ : Пальчак А. В., 2011. - 71 с., [4] с.
    Довідкові матеріали з впровадження ініціативи "Місто, дружнє до дитини" / [С. Алещенко ; Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)]. - Київ : Версо, 2010. - 75 с.
    Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішнів справ України : доп. за результатом моніторингу / Коаліція громад. орг. "Права дитини в Україні" [та ін] ; ред.-уклад. С. Ю. Буров, упоряд. М. Е. Ясеновська. - Київ : [б. в.], 2013. - 176 с.
    Завацька, Людмила Миколаївна. Ваша дитина і ризики / Л. М. Завацька, Л. В. Рень, В. В. Рябуха. - 64 с.
    Закон України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  : за станом на 12 верес. 2013 р. / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парламентське видавництво, 2013. - 27, [5] с.
    Закон України про охорону дитинства : за станом на 20 трав. 2003 р. / Верхов. Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2003. - 22, [2] с.
    Закони України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Верхов. Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2007. - 41, [5] с.
    Захист прав дитини в Україні : підсумки діяльності у 2013 р. уповноваж. Президента України з прав дитини Ю. О. Павленка / Адмін. Президента України, Уповноваж. Президента України  з прав дитини ; [матеріали підгот. Л. С. Волинець та ін. ; заг. ред. Ю. О. Павленко]. - Київ : К. І. С., 2014. - 187 с.
    Захист прав дитини: підсумки першого року діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка, (серпень 2011 - серпень 2012)  / Адмін. Президента України ; [авт. кол.: О. М. Балакірєва та ін.]. - Київ : [б. в.] (ВЕРСО 04), 2012. - 155, [4] с
      Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні  / [Михайло Романов та ін. ; упоряд. : Є. Ю. Захаров, Г. В. Токарев]. - Харків : Права людини, 2013. - 241, [1] с
    Конвенція про права дитини . - Київ : Українська Правнича Фундація : Право, 1995. - 31 с.
    Конституція України  : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 56 с.
    Кудрявцева, Олена Миколаївна. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні  : монографія / Олена Кудрявцева. - Київ : Арт Економі, 2015. - 265, [3] с.
    Лісовець, О. В. Соціально-правовий захист дітей та молоді  : навч.-метод. посіб. / Лісовець О. В, Мельник М. П. ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 210 с.
    Медіа та права дитини  : [посібник для журналістів, створений самими журналістами] / [Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Представництво в Україні]. - [Вид. 2-ге]. - Київ : Інтерньюз-Україна, 2009. - 64 с.
    Мінімальні стандарти належного поводження з дітьми в місцях несвободи  : [наук.-практ. посіб.] / Харк. ін-т соц. дослідж. ; [авт.-уклад.: Ю. Л. Бєлоусов та ін.]. - Харків : ХІДС, 2013. - 86 с
    Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. ДНАОП 0.03-8.07-94. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. ДНАОП 0.03-3.29-96. - Харків : Форт, 2003. - 14, [6] с.
    Позакласний час плюс. № 8, 2006. Права дитини. Права людини (проблеми правового виховання) / відп. ред. Н. І. Косарєва. - Київ : Атопол, 2006. - 80 с
    Правове положення неповнолітніх в Україні : зб. нормат. актів / уклад.: В. Л. Кройтор, В. Ю. Євко. - Харків : Еспада, 2002. - 575 с.
    Розвиток партнерства між громадськими і державними організаціями Румунії, Молдови та України у впровадженні європейських стандартів якості захисту прав дітей. Соціальне партнерство - ефективність та сучасність соціальних послуг : фінал. звіт / Всеукр. громад. орг. "Жіноч. консорціум України" , Фонд "Агапедія" в Молдові та Румунії за підтримки Міжнар. фонду "Відродження". - Київ : [б. в.], 2009. - 48 с.
Солова, В. М. Педагогіка літнього оздоровчого табору : навч.-метод. посіб. / Солова В. М. ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : [б. в.], 2009. - 188 с.
    Строкін, Вадим. Права дитини  / В. Строкін, В. Рябуха, Ю. Руденко. - 18 хв.
   Студентський науковий часопис / Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці ; [редкол.: О. Г. Огородник (голова) та ін.]. - Чернігів : [б. в.], 2011. - 386 с.
    Шаповалов, И.  Права вашего ребенка / И. Шаповалов. - Харьков : Консульт, 2007. - 221 с.
    

   
    Богінич , Олег Леонідович. Право жити чи право бути народженою? (До питання про природне право дитини на життя)  / О. Л. Богінич , О. Л. Львова // Держава і право. - 2013. - Вип. 61. -  С. 10-15.
    Гайдай, С.  Діти мають право... Пізнавально-розважальне заняття. 1-4-й класи  / Світлана Гайдай // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2011. - № 38 ( жовтень). -  С. 16-18
    Дубровін, Сергій. Щасливі діти - могутня держава  / Сергій Дубровін // Віче. - 2011. - № 11. -  С. 18-19.
    Колесник, О. М. Права та життєві цінності : (виховна година, 6-7 кл.) / О. М. Колесник // Виховна робота в школі. - 2016. - № 10. -  С. 39-42.
    Найман, Наталя. Сімейно-правовий статус дитини  / Наталя Найман // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 6. -  С. 38-43.
    Ольшанецький, Ігор. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення  : (згідно із Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 р.) / Ігор Ольшанецький, Вікторія Мозгова // Вісник прокуратури. - 2015. - № 6
    Саханда, В.  Українське законодавство про права дітей: нові виклики Україні  / В. Саханда // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 4. -  С. 9.
    Севрук, Оксана. Проблеми правового захисту дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, воєнних дій та тимчасової окупації території України / Оксана Севрук // Вісник прокуратури. - 2015. - № 5. -  С. 18-24.
    Тимченко, Олена. Феномен людини  : тренінгове заняття / О. Тимченко //   Психолог (Шкільний світ). - 2017. - № 5/6. -  С. 39-42
    Фокіна, Т. В. Правовий порадник для учнів, батьків, педагогів  / Т. В. Фокіна // Виховна робота в школі. - 2011. - № 1. -  С. 8-12. 

Сайти про права дитини

Права дитини - Свої права ти можеш знайти у спеціальному документі, який називається Конвенція про права дитини. У цьому документі записані твої права, якими ти можеш користуватися до 18-ти років, тому що після цього ти стаєш дорослим.

Конвенція ООН про права дитини

Постанова Про ратифікацію Конвенції про права дитини

Дітям про Конвенцію ООН - про права дитини та Конвенцію ООН про права інвалідів.

Права дитини в школі - На що має право дитина в школі? Як захистити її права? Для того, щоб у неприємній ситуації діяти правильно й швидко, жіночий сайт розповідає Вам…

Захист прав неповнолітніх у школі


 

Немає коментарів:

Дописати коментар