Translate

понеділок, 6 квітня 2020 р.

Порядок преміювання та види доплат і надбавок

    Чи нараховується премія (у разі її встановлення) на до­плати і надбавки працівникам бюджетних установ, закладів та ор­ганізацій фізичної культури і спор­ту? Які види доплат і надбавок пе­редбачено умовами оплати праці таких працівників?
Н. Шпак, Запорізька обл.

    Відповідь. Премія (в разі її вста­новлення) працівникові нараховуєть­ся на його посадовий оклад (ставку заробітної плати) з урахуванням чин­ного підвищення та встановлених працівникові доплат і надбавок.

    До переліку доплат і надбавок, на які можуть нараховуватися премії, нале­жать доплати: за суміщення професій (посад); розширення зони обслугову­вання та збільшення обсягу виконува­них робіт; роботу з важкими і шкідли­вими умовами праці; виконання обо­в'язків тимчасово відсутніх працівни­ків (відсутнього працівника) або за вакантною посадою (професією); досяг­нення спортсменами високих резуль­татів на головних змаганнях; роботу в нічний час, ненормований робочий день у водіїв автомобіля; надбавки: за високі досягнення в праці; вислугу років; виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання); складність, напруженість у роботі; професійну майстерність; забезпе­чення високоякісного навчально-тре- нувального процесу підготовки висо­кокваліфікованих спортсменів до складу збірних команд України, за класність.
   Згідно з пп. З п. 2 наказу Мінсім'ямолодьспорту від 23.09.2005 р. № 2097 в установах, закладах та організаціях фізичної культури і спорту має бути розроблено порядок преміювання працівників відповідно до їхнього осо­бистого внеску в загальні результати роботи з визначенням розмірів премі­ювання в межах затвердженого фонду заробітної плати. Право затверджува­ти порядок преміювання працівників надано керівникам організацій.

Джерело: Порядок преміювання та види доплат і надбавок // Праця та зарплата. - 2020. - № 10. - С. 10.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар