Translate

понеділок, 26 жовтня 2020 р.

МАРКО ПИЛИПОВИЧ ОРЗІХ

       Марко Орзіх (1925 – 2016) – визначний      правознавець, доктор юридичних наук. Український учений-конституціоналіст, академік Академії правових наук України (1992), Української академії політичних наук (1994), Української муніципальної академії (2000), доктор юридичних наук (1979), професор (1990), заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Національного університету "Одеська юридична академія". З 1997 по 2011 рр. – завідувач кафедри конституційного права.
    Марко Орзіх народився 26 жовтня 1925 року в Одесі в інтелігентній родині. Батько працював в органах НКВС, мати – в театрі оперети. Дід, А. Кіскачі – відомий діяч караїмської громади на Півдні України.
   1941 року Марко Пилипович закінчив Одеську спецшколу Військово-повітряних сил СРСР, 1943-го – Серпуховське військово-повітряне училище. Брав участь у бойових діях у складі штурмових авіаційних полків, учасник розгрому берлінської групи німецьких військ та взяття Берліна. Після війни проходив військову службу в Німеччині.

   1954 року Марко Орзіх закінчив Одеський державний університет. Працював у прокуратурі, міліції. Полковник міліції. З 1955-го за сумісництвом викладав у юридичному інституті, з 1968 року – старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри. Одночасно обіймав посади заступника декана факультету, декана факультету університету і з часу заснування Одеської юридичної академії (1997 р.) – проректора з міжнародних зв'язків. 1967 року захистив кандидатську дисертацію, 1976-го – докторську. Здобув наукове звання доцента (1967), професора (1977), почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (1992), почесного професора Одеської національної юридичної академії (2002). Проходив стажування та проводив лекційну роботу за кордоном.
   Напрями наукової діяльності – теорія права, політологія, державне управління та місцеве самоврядування, конституційне право. За відповідними спеціальностями був членом, заступником голови, головою спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Започаткував власну наукову школу людського виміру права.
   Автор більш ніж 500 публікацій, у тому числі понад десяти монографій. У науковому доробку Марка Орзіха – два науково-технічні досягнення. Його доповіді з юридичної та політичної проблематики лунали у всесвітньо відомих центрах науки, освіти, міжнародної співпраці Азербайджану, Італії, Канади, Німеччини, Росії, США, Франції, Угорщини, Японії.
   Марко Пилипович брав активну участь у громадському житті країни, зокрема як радник Комітету з правової політики Верховної Ради України, експерт Конституційного Суду України, член Науково-консультативних рад Вищого адміністративного суду та Вищого господарського суду України, член правління та експерт Фонду місцевого самоврядування при Президентові України, радник Одеського міського голови, віцепрезидент Фонду сприяння розвитку культури народів Причорномор'я, заступник голови та юридичний консультант Асоціації культурної українсько-китайської співдружності тощо.
   Марко Орзіх – автор-виконувач, експерт щодо проєктів Конституцій СРСР та УРСР (1977 р., 1978 p.), Конституції України (1996 р.). Виконував обов'язки експерта від України в Європейському суді з прав людини, офіційного представника держави в Комісії Ради Європи "За демократію через право" (Венеційська комісія).
   Марко Пилипович удостоєний 34-х державних нагород СРСР та України, нагороджений знаком "Гвардія", 8-ма грамотами-подяками Верховного Головнокомандувача Збройних Сил СРСР та іншими почесними відзнаками. 2004 року Американський біографічний інститут визнав Марка Орзіха Людиною року.
   20 серпня 2010-го Указом Президента України за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю видатного науковця нагородили орденом "За заслуги" ІІ ступеня.
   Марк Орзіх пішов із життя 31 липня 2016 року.
   Улюблений вислів ученого: "Гарна теорія – найпрактичніша річ на світі" (А. Берг).тощо), час проходження невійськової служби для зарахування до стажу роботи не визначено. 

 Список літератури:

 1.   Баймуратов М. Світлій пам'яті доктора юридичних наук, професора Марка Пилиповича Орзіха / М. Баймуратов // Право України. – 2016. – № 8. – С. 208–211.
 2.   Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: зб. статей / Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні, Українська асоціація європейських студій, Проект "Торговельна політика України" ; відп. ред. М. П. Орзіх. – Одеса : Фенікс, 2007. – 243 с.
 3.   Ківалов С. Вагомий внесок в організацію юридичної науки і практики, становлення і розвиток вітчизняного конституціоналізму (до 90-ї річниці з дня народження, 70-річчя трудової і громадської, 60-річчя науково-педагогічної діяльності М. П. Орзіха) / С. Ківалов // Юридичний вісник. – 2015. – № 3. – С. 6–10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_3_3.
 4.   Кримінологія в Україні та протидія злочинності: збірка наукових статей / голов. ред. М. П. Орзіх ; Одеська національна юридична академія, Координаційне бюро з проблем кримінології Академії правових наук України. – Одеса : Фенікс, 2008. – 318 c.
 5.   Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика: монография / под ред. М. Ф. Орзиха. – Киев : Юринком Интер, 2013. – 512 с. – Режим доступа: https://cutt.ly/qtOqOLf.
 6.   Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.
 7.   Міжнародна кримінологія: стан і перспективи : [зб. матеріалів круглого столу] / [за ред. М. П. Орзіха, В. Ф. Антипенко]. – Одеса : Фенікс, 2010. – 324 с.
 8.   Марко Пилипович Орзіх : біобібліогр. покажч. / Одеська національна юридична академія. Наукова бібліотека ; уклад. Л. А. Таран ; наук. ред. С. В. Ківалов. – Одеса : Юридична література, 2006. – 120 с.
 9.   Марко Пилипович Орзіх : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. Л. А. Таран ; наук. ред. С. В. Ківалов]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одеса : Юридична література, 2010. – 222 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/11300/69/1/Orzykh_byob.pdf.
 10.   Одеська державна юридична академія : історія і сучасність / І. А. Дришлюк [та ін.] ; голов. ред. С. В. Ківалов. – Одеса : Юридична література, 1999. – 247 с.
 11.   Основи правознавства : навч. посіб. / [М. О. Баймуратов, Л. Р. Біла, С. В. Ківалов та ін.] ; ред.: С. В. Ківалов, М. П. Орзіх. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2001. – 364 с.
 12.   Основи правознавства : навч. посіб. / [М. О. Баймуратов, Л. Р. Біла, Е. В. Додін та ін.] ; за ред.: С. В. Ківалова, М. П. Орзіх. – Київ : Знання, 2000. – 358 с.
 13.   Основи правознавства : навч. посібник / М. О. Баймуратов [та ін.] ; ред. С. В. Ківалов, М. П. Орзіх ; Одеська національна юридична академія. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Одеса : Юридична література, 2005. – 355 с.
 14.   Орзіх М. П. Державний устрій України: концепція конституційної моделі // Вісник Академії правових наук України. – 1993. – № 1.
 15.   Орзіх М. Доктрина в діяльності Конституційного Суду України / М. Орзіх // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4–5. – С. 57–63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2011_4-5_9.
 16.   Орзіх М. П. Інноваційна реконструкція адміністративно-територіального устрою України / М. П. Орзіх // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 26. – С. 18–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2005_26_3.
 17.   Орзіх М. П. Конституційне супроводження політичної реформи в Україні / М. П. Орзіх // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 25. – С. 160–164.
 18.   Орзіх М. Конституційна модернізація та реформування: методологія співвідношення та науково-прикладне значення / М. Орзіх // Право України. – 2012. – № 8. – С. 43–49. – Бібліогр. в кінці ст.
 19.   Орзіх М. П. Конституційна модернізація та реформування в Україні / М. П. Орзіх // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". – 2010. – Т. 9. – С. 21–31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2010_9_4.
 20.   Орзіх М. Конституція України діє, конституційні перетворення тривають / Марко Орзіх, Альберт Єзеров // Юридичний вiсник України. – 2011. – 25 червня (№ 26). – С. 6–7.
 21.   Орзіх М. П. Конституція України діє, конституційні перетворення тривають (до 15-ї річниці Конституції України) / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". – 2011. – Т. 10. – С. 28–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2011_10_5.
 22.   Орзіх М. Місцеве самоврядування в незалежній Україні: десятиріччя досягнень та прорахунків / М. Орзіх // Місцеве самоврядування: 10 років здобутків / за ред. М. Пухтинського. – К.: Атіка, 2002. – С. 69.
 23.   Орзих М. Новая Конституция Украины действует. Конституционная реформа продолжается / М. Орзих // Юридический вестник. – 1996. – № 3.
 24. Орзіх М. П. Перші зміни Конституції та перспективи "нової конституційно-правової ери" в Україні / М. П. Орзіх // Актуальні проблеми держави і права. – 2006. – Вип. 29. – С. 265–270. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2006_29_53.
 25.   Орзіх М. Президентська республіка – різновид республіканської форми правління // Право України. – 2009. – № 10. – С. 72–78.
 26.   Орзіх М. П. Соціально-правові передумови становлення сучасного українського конституціоналізму / М. П. Орзіх // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – Вип. 22. – С. 176–180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2004_22_36.
 27.   Орзіх М. Територіальна організація та територіальна дія держави // Урядовий кур'єр. – 2005. – № 185. – С. 5.
 28.   Орзих М. Человеческое измерение права: доктринальная ретроспектива и современная постановка проблемы / М. Орзих  // Юридичний вісник. – 2005. – № 3. – С. 53–61.
 29.   Орзіх М. П. Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. / М. П. Орзіх, А. Р. Крусян ; Одеська національна юридична академія. – Вид. 3-тє, доп. – О. : Юридична література, 2007. – 44 с.
 30.   Орзіх М. П. Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. / М. П. Орзіх, А. Р. Крусян ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. 5-те, допов. – О. : Юридична література, 2011. – 48 с.
 31.   Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М. П. Орзіх та ін.] . – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 267 с.
 32.   Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М. П. Орзіх та ін.] – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 430 с.
 33.   Рабінович П. Професор М. П. Орзіх – співфундатор людиноцентричної переорієнтації вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства / П. Рабінович // Юридичний вісник. – 2015. – № 3. – С. 20–22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_3_6.
 34.   Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., жовт. – 2000, Одеса / Одес. нац. юрид. акад. ; за ред. С. В. Ківалова, М. П. Орзіха. – О. : Юридична література, 2001. – 335 с.
 35.   Харитонов Є. Від громадянина до особистості, від права цивільного до права приватного (цивілістичні рефлексії на тлі праць М. П. Орзіха) / Є. Харитонов, О. Харитонова // Юридичний вісник. – 2015. – № 3. – С. 35–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_3_9.
 36.   Ювілей визначного вітчизняного правознавця, доктора юридичних наук, професора Марка Пилиповича Орзіха (до 90-річчя від дня народження, 75-річчя трудової та громадської, 60-річчя науково-педагогічної діяльності). Автобіографічний нарис // Право України. – 2015. – № 9. – С. 196–200.
 37.   Юридична енциклопедія. Т. 4. Н – П / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2002. – 717, [1] с.

Немає коментарів:

Дописати коментар