Translate

понеділок, 13 квітня 2020 р.

Щодо розміру зарплати медсестри дошкільного навчального заклад

    Працюю медсестрою в дошкільному навчаль­ному закладі понад 10 років. Постійно підви­щую свою кваліфікацію, та попри це отримую зар­плату на рівні мінімальної. Як має оплачуватися пра­ця зазначених фахівців?
О. Куцих, Хмельницька обл.
    Відповідь. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) умови і розміри оплати праці пра­цівників установ і організацій, що фінансуються з бюдже­ту, визначаються Кабінетом Міністрів України.

    Умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти визначаються відповідно до наказу Мініс­терства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, уста­нов освіти та наукових установ» (зі змінами, далі — наказ № 557), розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змі­нами, далі — постанова № 1298), та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (далі — Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти Ук­раїни від 15.04.93 р. № 102 (зі змінами), яка з 1 вересня 2005 р. застосовується в частині, що не суперечить умо­вам оплати праці, визначеним наказом № 557.
    Згідно з п. 2 Інструкції умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників структурних під­розділів та окремих працівників установ, закладів і орга­нізацій освіти, для яких вони не передбачені цією Інструк­цією (транспорту, зв'язку, сільського господарства, ко­мунального обслуговування та інших), установлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства і виробництв.
    Умови оплати праці медичних працівників визначаються згідно з наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці праців­ників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами, далі — наказ № 308/519), розробленим на виконання постанови № 1298.
    Керівник закладу охорони здоров'я в межах фонду за­робітної плати встановлює працівникам посадові оклади (тарифні ставки) виходячи з розмірів, передбачених Умо­вами оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення (далі — Умо­ви), затвердженими наказом № 308/519.
    Відповідно до п. 2.2.8 Умов посада сестри медичної на­лежить до 6—9 розряду ЄТС залежно від кваліфікаційної категорії.
   Формування схеми посадових окладів (тарифних ста­вок) працівників установ, закладів та організацій, що фі­нансуються з бюджету, здійснюється на основі мінімаль­ного посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС, міжпосадових (міжкваліфіка- ційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.
Залежно від кваліфікаційних вимог, складності та умов виконуваної роботи ЄТС поділяється на 25 тарифних роз­рядів (груп оплати праці) з діапазоном крайніх розрядів 1:4,51. Чим до більш високого тарифного розряду відне­сено певну посаду, тим більший розмір посадового окла­ду встановлюється працівнику.
    Віднесення посад (професій) працівників до відповідного тарифного розряду ЄТС здійснюється на основі таких кри­теріїв: професійно-кваліфікаційного рівня посади (профе­сії) та складності, відповідальності виконуваної роботи.
    Подальше підвищення розмірів посадових окладів пра­цівників бюджетної сфери має здійснюватися з урахуван­ням фінансових можливостей бюджету.
    Згідно зі ст. 9 КЗпП та ч. 6 ст. 6 Закону мінімальний по­садовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмі­рі, не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
    З урахуванням зазначеного та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з 1 січня 2017 р. по­садові оклади (тарифні ставки) працівників установ, за­кладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.
    Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року визначається згідно з відпо­відним законом України про державний бюджет, який з 01.01.2020 р. становить 2102 грн.
    Також Умовами визначено перелік надбавок та доплат, які можуть установлюватися медичним працівникам, у тому числі надбавки у розмірі до 50% посадового окладу: за високі досягнення у праці; за виконання особливо важ­ливої роботи (на строк її виконання); за складність, на­пруженість у роботі.
    Відповідно до пункту 5.11 працівникам може виплачу­ватися премія у межах фонду заробітної плати.
    Конкретні умови і порядок преміювання працівників, розміри та види премій визначаються у положенні про преміювання відповідного закладу, установи, яке затвер­джується керівником установи за погодженням із проф­спілковим комітетом, дотримуючись норм законодавства та передбачаючи стимулювання ефективного виконання завдань та функцій працівниками.
Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.
    Медичні працівники комунальних закладів охорони здоров'я також мають право на виплату  надбавки за ви­слугу років у розмірі від 10 до 30% залежно від стажу ро­боти відповідно до Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам дер­жавних та комунальних закладів охорони здорбв'я (да­лі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Мі­ністрів України від 29.12.2009 р. № 1418 (зі змінами).
    Чинність Порядку поширюється на медичних та фар­мацевтичних працівників, які працюють на зазначених п. З Порядку посадах у будь-яких державних та кому­нальних установах, закладах, організаціях незалежно від підпорядкування і умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім посадо­вих осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.
    Згідно з п. З Порядку надбавка за вислугу років випла­чується в тому числі фахівцям із базовою вищою та не­повною вищою медичною і фармацевтичною освітою усіх спеціальностей.
    Відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого нака­зом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (зі змінами), професійна назва роботи «Сестра медична» (код 3231) належить до професійного угрупо­вання «Медичні сестри, що асистують професіоналам» кваліфікаційного розділу «Фахівці».
    Також за ст. З1 Закону України «Про оплату праці» роз­мір заробітної плати працівника за повністю виконану мі­сячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за роз­мір мінімальної заробітної плати.
    Згідно зі ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» мінімальна заробітна плата з 01.01.2020 р. становить 4723 грн.
    При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховують­ся доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику доя здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до свят­кових і ювілейних дат.
    Якщо нарахована заробітна плата працівника, який ви­конав місячну норму праці, є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, власник або уповноважений ним орган проводить допла­ту до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
    Статтею 233 КЗпП передбачено, що у разі порушен­ня законодавства про оплату праці працівник має пра­во звернутися до суду з позовом про стягнення належ­ної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Джерело: Щодо розміру зарплати медсестри дошкільного навчального заклад // Праця та зарплата. - 2020. - № 9. - С. 8-9.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар