Translate

понеділок, 13 квітня 2020 р.

Щодо матеріальної допомоги

    Чи підлягає обкладанню ПДФО та відображенню в податковому розрахунку за фор­мою № 1ДФ матеріальна допо­мога, що надається фізичним особам за рахунок міського бю­джету?

    Відповідь. Згідно з підпунктом 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Ко­дексу до загального місячного (річ­ного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та со­ціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інва­лідністю, на дітей з інвалідністю під час реалізації індивідуальних про­грам реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та поло­гах), винагород і страхових виплат, які одержує платник податку з бю­джетів та фондів загальнообов'язко­вого державного соціального стра­хування та у вигляді фінансової допо­моги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

    Згідно зі ст. 16 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про міс­цеве самоврядування в Україні» (да­лі — Закон № 280) органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються Законом № 280 та іншими законами власни­ми повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відпові­дальність за свою діяльність відпо­відно до закону.
  До виключної компетенції сіль­ських, селищних, міських рад нале­жить, зокрема, затвердження про­грам соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних оди­ниць, цільових програм з інших пи­тань місцевого самоврядування (ті. 22 ст. 26 Закону № 280).
    Відповідно до ст. 34 Закону № 280 до відання виконавчих орга­нів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повнова­ження, зокрема щодо вирішення згідно із законодавством питань про надання пільг і допомоги, по­в'язаних з охороною материнства і дитинства.
    Ураховуючи зазначене, матері­альна допомога, що надається фі­зичним особам за рахунок міського бюджету, не підлягає обкладанню ПДФО за умови виконання міською радою затвердженої програми со- ціально-економічного розвитку чи цільової програми з питань діяльно­сті місцевого самоврядування, в якій передбачено надання такої до­помоги за рахунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначен­ням її напрямів, умов надання та кошторисом).
    Згідно з Довідником ознак дохо­дів, наведеним у додатку до Поряд­ку заповнення та подання податко­вими агентами Податкового розра­хунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів Ук­раїни від 13.01.2015 р. № 4, доходи у вигляді матеріальної допомоги, отримані фізичними особами за ра­хунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначенням її напря­мів, умов надання та кошторисом), відображаються відповідним орга­ном місцевого самоврядування у податковому розрахунку за фор­мою № 1ДФ під ознакою доходу «128».
Джерело: Щодо матеріальної допомоги // Праця та зарплата. - 2020. - № 10. - С. 14.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар