Translate

понеділок, 6 липня 2020 р.

Щодо коригування середньої зарплати

    Посадові оклади керівним працівникам, художньому та артистичному персоналові закладу культури зі статусом економічного підвищено у зв'яз­ку із застосуванням додаткового коефіцієнта.
    Як розрахувати коефіцієнт, на який треба прокоригувати випла­ти, які враховуються під час об­числення середньої зарплати?
    Чи є місяць такого підвищення посадових окладів новим ба­зовим місяцем для розрахунку індексації?
Г. Сташевський, Харківська обл.

 
   Відповідь. Умови та розміри опла­ти праці керівних, професійних твор­чих працівників, професіоналів, фа­хівців, службовців, робітників бю­джетних установ, закладів та органі­зацій культури врегульовано нака­зом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єди­ної тарифної сітки» (далі — наказ № 745), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про опла­ту праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієн­тів з оплати праці працівників уста­нов, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі — постанова № 1298).
   Згідно з п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 109 «Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано ста­тус академічних» під час визначення максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) ке­рівних працівників, художнього та артистичного персоналу закладів культури, яким надано статус акаде­мічних. умови оплати праці яких за­тверджено постановою № 1298, за­стосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів (ста­вок заробітної плати, тарифних ста­вок), максимальний розмір якого не перевищує 2, інших працівників цих закладів — 1,3.
   Підвищення посадового окладу є елементом формування нового окладу (ставки) з підвищенням, роз­мір якого встановлюється працівни­кові в штатному розписі і на який на­раховуються інші додаткові виплати (доплати, надбавки тощо).
   За пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвер­дженого постановою Кабінету Мініс­трів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок), у разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі відповідно до актів законо­давства як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за пра­цівником зберігається середній за­робіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що врахову­ються під час обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на ко­ефіцієнт підвищення тарифних ста­вок, посадових окладів.
    Тобто якщо посадові оклади керів­ним працівникам, художньому та ар­тистичному персоналові закладів культури, яким надано статус акаде­мічних, підвищено У зв'язку із засто­сування додаткового коефіцієнта, то під час обчислення середньої заро­бітної плати в усіх випадках її збере­ження відповідно до норм Порядку слід застосовувати коефіцієнт підви­щення посадових окладів.
    Коефіцієнт, на який потрібно про­коригувати виплати, які врахову­ються під час обчислення середньої заробітної плати, розраховується діленням окладу, встановленого після підвищення, на оклад до під­вищення.
    Щодо розрахунку індексації, то п. 5 Порядку проведення індексації гро­шових доходів населення, затвер­дженого постановою Кабінету Мініс­трів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами), визначено, що в разі підвищення тарифних ставок (окла­дів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підви­щення, береться за 1,0 або 100%. Обчислюють індекс споживчих ціп для подальшої індексації з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів).
   Індексація в місяці підвищення та­рифних ставок (окладів) не нарахо­вується, якщо розмір підвищення за­робітної плати перевищує суму ін­дексації, що склалася в місяці підви­щення тарифних ставок (окладів).
    Якщо розмір підвищення заробіт­ної плати не перевищує суми індек­сації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів), індексація в цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення заробітної плати і розраховується як різниця між су­мою індексації і розміром підвищен­ня заробітної плати.
    У разі підвищення тарифної ставки (окладу) під час визначення суми збільшення заробітної плати врахо­вуються всі складові заробітної плати.
    Посадові оклади працівників бю­джетної сфери, працю яких оплачу­ють на основі Єдиної тарифної сітки, на законодавчому рівні востаннє під­вищувалися в січні 2019 р., обчис­лення індексу споживчих цін для по­дальшої індексації для таких праців­ників розпочалося з лютого 2019 р.
    Посадові оклади працівників бю­джетної сфери, працю яких оплачу­ють на основі Єдиної тарифної сітки, на законодавчому рівні востаннє під­вищувалися в січні 2019 р., обчис­лення індексу споживчих цін для по­дальшої індексації для таких праців­ників розпочалося з лютого 2019 р.

Джерело:  Щодо коригування середньої зарплати // Праця та зарплата. - 2020. - № 9. - С. 11.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар